Hoppa till innehåll

Gatuenheten

Norra infarten

Gatuenheten ansvarar för kommunens gator och vägar, gång och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser, skötsel av kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv samt trafik- och parkeringsfrågor. Vi hanterar också frågor som rör våra hamnar och båtplatser, torg och flaggning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Tf. gatuchef:
Gunnar Lundberg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon exp:
0521-72 12 27

E-post:
gunnar.lundberg@vanersborg.se