Hoppa till innehåll

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som söks månadsvis.

Ekonomiskt bistånd riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst och inte kan hitta någon annan lösning på sina ekonomiska problem. Målet är att behovet av ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att den som söker bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är avsett att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för boende, mat, el, resor till arbete, hygienartiklar, kläder, lek och fritid, tidning, TV-licens och telefon.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas för läkarvård, mediciner, barnomsorg, flyttkostnader, tandvård och glasögon.

Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det kan ställas krav på den som söker bistånd. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli. Man måste själv göra vad man kan för att bidra till sin försörjning.

Beslut gällande ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, utgår från hushållets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta innebär att makar, och även personer i samboförhållande, anses ha försörjningsansvar för varandra.

Föräldrars försörjningsansvar kvarstår till dess en ungdom fyllt 18 år, eller avslutat grundläggande utbildning, dock längst till 21 års ålder.

​Hur söker man ekonomiskt bistånd?

Vid den första kontakten pratar vi om både din ekonomiska situation och din livssituation i övrigt. Du kan få bistånd efter ditt behov och för att komma fram till vad just du behöver gör vi en ekonomisk utredning. Det betyder att du behöver visa oss alla dina inkomster och visa kvitto eller underlag på de utgifter du ansöker om. Det du har att leva på jämförs med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram. Om dina inkomster är högre än riksnormen kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Riksnormen är lika för hela landet, beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Alla personliga uppgifter är skyddade av sekretess, det betyder att ingen utomstående kan se de uppgifter som socialtjänsten har om dig.

Överklaga

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det omprövat av Förvaltningsrätten.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Informatör - försörjningsstöd (socialbidrag)
0521-72 14 72

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se