Hoppa till innehåll

Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Inom direktivet finns olika kravnivåer:

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Sevesoverksamhet inom vårt område

Inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds område finns fem verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen; GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan, Stallbacka kraftverk i Trollhättan och Tyre Recycling In Sweden AB i Åsensbruk. Samt två bergtäkter, Granen och Örs-Eriksbyn.

För dessa verksamheter gäller följande:

  • Verksamheten ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Verksamheten ska ta fram ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Verksamheten ska ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan du läsa om under fliken "VMA - viktigt meddelande till allmänheten".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se