Hoppa till innehåll

Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av Kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Förskoleverksamhet

Vänder sig till barn som är mellan 1 och 5 år som inte har börjat skolan och består av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. I Vänersborgs kommun finns ett 25-tal kommunala- och fem enskilda förskolor (friförskolor) samt en öppen förskola.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Det är obligatoriskt för kommunen att anordna allmän förskola för alla barn från och med höstterminen det år då de fyller 3 år men frivilligt för barnen att delta. Syftet med allmän förskola är att alla barn ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få förbättrade möjligheter till lärande och utveckling. Allmän förskola omfattar 525 tim/år (15 tim/vecka), följer skolans läsårstider och är avgiftsfri. Enligt gällande bestämmelser finns ingen skyldighet för kommunen att anordna skjuts eller följe för barn i allmän förskola. När det uppkommer behov av omsorg, utöver de 15 timmarna, måste anmälan göras till barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolbarnsomsorg  

Vänder sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, som börjat förskoleklass eller går i skolan och innefattar fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt öppen fritidsverksamhet. "Skolbarnsomsorgen har en dubbel uppgift. De ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier" (www.skolverket.se). De flesta av våra fritidshem är integrerade i skolorna. Vi erbjuder också barnomsorg på Dygnet runt förskola. I kommunen finns också enskilda fritidshem.

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

I Vänersborgs kommun är dagbarnvårdarna ett komplement till förskola-fritidshem.  Man erbjuds här en pedagogisk omsorg som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskole- och skolbarnsomsorg. Vardagspedagogiken och leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarens egna hem och man tar emot barn i åldern 1 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och flera av dem har en samlingslokal där man träffas en eller flera gånger i veckan. Här finns då möjligheter att ha gemensamma aktiviteter som ex. sångstund, fri/planerad lek och sagoläsning.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Dalsland, Öxnered, Blåsut, Centrum, Torpa/Tärnan, Mariedal och Onsjö.
Pedagogisk omsorg,
Enskild pedagogisk omsorg

Telefon:    
0521-72 14 79  

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Elma Hult- föräldraledig

Område:
Vargön och Mulltorp

Telefon:
0521-72 14 79

Administratör
Therese Andersson

Område:
Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun.
Barn placerade i verksamhet i annan kommun

E-post, (gemensam)
barnomsorg@vanersborg.se

MER information

Barnomsorgsavgift
Föreskrifter för taxa (, 239.7 kB)
inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Betala med Autogiro/E-faktura

Riktlinjer och regler
Riktlinjer och regler (, 599.2 kB) vid tillämpning av skollagens bestämmelser om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.