Hoppa till innehåll

Gröna skolgårdar

Dalaborgs förskola

Projektet ”Gröna skolgårdar” har med ekonomiskt stöd från
Hälsopolitiska rådet drivits som ett förvaltningsövergripande projekt sedan 2013. De förvaltningar som ingår är barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet inleddes med en inventering av kommunens skolgårdar, F-6, rapporten återfinns under rubriken mer information.

Målsättningen för projektet "Gröna skolgårdar" är att förbättra våra barns utemiljö genom både stora och små insatser. Större förändringar kan vara att göra om utemiljön i samband med en renovering mindre kan vara att placera odlingslådor på skolgårdar. Grönska, färg och form är viktiga inslag i barns och ungdomars skol- och förskolemiljö. Utemiljön kompletterar inomhusmiljön och möjliggör nya sätt att lära. 

Studier har visat att gårdarnas utforming påverkar barnens hälsa. 

Kriterier för en bra gård:

 • Tillräckligt stor
 • Varierad (grönska och höjdskillnader)   
 • Plats för uteklassrum eller liknande och ger möjlighet till omvärldsförståelse
 • Lekutrustning integrerad i den naturliga miljön
 • Rumslig indelning av gården
 • Tillgänglig
 • Samspel mellan inne och ute med utsikt över grönska
 • Eleverna är delaktiga i utformningen

I Boverkets rapport "gör plats för barn och unga" kan du läsa mer om utemiljöers betydelse och utformning, du finner den under rubriken mer information. 

Vill ni förbättra förskole-/skolgården?

Det händer att föräldraföreningar vill hjälpa till att genomföra olika förändringar på gårdarna.Därför har vi tagit fram ett informationsblad om hur man går tillväga. Du finner detta blad under rubriken mer information. Här har vi också samlat länkar som kan fungera som inspiration.

Projekt

Sedan 2016 kan man söka medel för utveckling av gårdar på förskola och grundskola.

Pågående projekt

Under 2016 har Gröna skolgårdar finansierat fem projekt. De skolor som har fått medel för detta är:

 • Brålanda skola
 • Skerrud skola
 • Granås skola
 • Öxnered skola
 • Blåsut skola

Avslutade projekt

 • Rånnums skola - utveckling asfaltsytor, hinderbana, samlingsplats m.m. 
 • Öxnered skola - uteklassrum

  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Kontaktperson för Gröna Skolgårdar:
Elin Isaksson

Telefon:
0521-72 12 18

E-post:
elin.isaksson@vanersborg.se