Hoppa till innehåll

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Vänersborgs kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

(Försäkringen gäller utan självrisk)

Försäkrade under verksamhetstid:

 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, praktik mm inkl vid utflyttad kommunal verksamhet.
 • Personer anlitade i övrig kommunal verksamhet, t.ex. volontärer/funktionärer

Försäkrade under fritid:

 • Elever som studerar i annan kommun

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Elever i grund-, och friskolor inkl elever från annan kommun
 • Barn i förskoleverksamhet inkl "enskild förskola"
 • Barn i förskoleklass
 • Elever i särskola
 • Personer i kontakt- och familjehem
 • Omsorgstagare, personer inom särskilda omsorger, LSS mfl
 • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen omfattar:

 • Värdesäkrade kapitalbelopp på 15/30 basbelopp.
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader även utanför Norden
 • Rehabiliteringskostnader 1 basbelopp
 • Kostnader för tekniska hjälpmedel 1 basbelopp
 • Övriga merkostnader 1 basbelopp.
 • Försäkringen gäller för både medicinsk och ekonomisk invaliditet upp til 15/30bb.
 • Skadade personliga tillhörigheter, inklusive glasögon ingår med försäkringsbelopp 0,25bb.
 • Skydd vid sveda och värk.
 • Ersättning avseende ärr och utseendemässig förändring.
 • Ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit som försäkrad drabbas av under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kapitalbelopp 5 basbelopp. 
 • Krisförsäkring
 • Försäkringen gäller tom 1/9 det år eleven går ut grundskolan 
 • Dödsfallsersättning oavsett skadeorsak 1 basbelopp, åldersbegränsning vid 25 år
 • Dödsfall på grund av olycksfall gäller utan ovanstående åldersbegränsning, alltså även för personer över 25 år
 • Ingen reducering pga av ålder före 65 års ålder
 • Ingen slutålder för rätt till ersättning
 • Inget krav på lägsta medicinsk invaliditetsgrad för erhållande av ekonomisk invaliditet

Försäkringen gör inte undantag för:

 • farliga verksamheter eller sportaktivitet
 • skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan
 • skada som orsakats av drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag eller förfrysning
 • skada i form av hälseneruptur oavsett yttre våld
 • skada i form av vridvåld mot knä

Försäkringsavtal Protector (, 27.9 kB)

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring (, 27.8 kB)

Personskadeanmälan (, 431.1 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se