Hoppa till innehåll

 

Sotning

Sotare på ett hustak. Foto.

Sotare på ett hustak

Rengöring/sotning

Rengöring/sotning utförs inom vissa frister (tidsintervall) och enligt fastställd taxa. Fristerna anger hur ofta det ska sotas. Faktorer som påverkar tidsintervallen är vilken typ av förbränningsanordning man har, typ av bränsle och hur mycket man eldar.

Frister för sotning
Rengöring/sotning ska ske enligt de frister som kommunen har fastställt. Vänersborgs kommuns sotningsfrister följer de rekommendationer som anges av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps författningssamlings föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6).

Läs mer om frister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare ska sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall ska sotning göras enligt följande (om eldning sker med fasta bränslen)‌

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser konventionella pannor.

2 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

1 gång/år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

 Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande


3 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 gång/år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja
eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

1 gång/år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.


Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:‌

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 gång/år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.


Lokaleldstäder

 Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

Frist

Tillämpningskriterier

1 gång/år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd
eller för matlagning.

Vart 3:e år

Avser eldstäder som inte utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Vart 3:e år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus.


Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser imkanaler i restauranger eller andra större kök.

1 gång/år

Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.


Övergångsbestämmelser

  • Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:9) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska samtidigt upphöra att gälla.
  • Kontrollfrister som är tre år enligt denna författning ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
  • Kontrollfrister som är sex år enligt denna författning ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

Sotning på den egna fastigheten - egensotning

Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Möjligheten att själv sota sin egen anläggning gäller endast ´rengörings´momentet. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av en yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon till förvaltningen:
0521-72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Sotning utförs i Vänersborgs kommun på entrepenad.

Kontaktuppgifter:
Norra Älvsborgs Sotaren - NÄS

Skorstensfejaremästare
Tony Nylander
Tel: 070 511 21 71

Kontor:
Tel: 0520 - 42 51 70
Öppet kl 08.00 - 12.00

E-post: info@nasotaren.se

Vad kostar sotningen?

Blanketter