Hoppa till innehåll

 

Luften utomhus

Luftföroreningarna var som värst i Vänersborgs kommun under 1960-talet, då stora utsläpp av stoft, metaller och svaveldioxid kom från smältverken i regionen.

Situationen har förbättrats väsentligt. Ett smältverk har lagts ned och omfattande reningsåtgärder har genomförts på det smältverk som finns kvar.

I kommunen har mätningar gjorts av svävande stoft, krom i svävande stoft, våtdeposition av sulfat och tungmetaller i mossa. Alla undersökningarna har visat på minskande halter.
Av de kolväten som släpps ut i kommunen står nu trafiken för tre fjärdedelar.

Utsläppen av kväveoxider har minskat efter 1988 då katalysatorer infördes i bilar. Av de kväveoxider som faller ned i Sverige kommer ca 90 % från andra länder. De högsta halterna av kväveoxider finns i tätorterna och längs starkt trafikerade vägar.

Utsläppen av svaveldioxid minskade med 80 % i Älvsborgs län mellan 1980 och 1991 på grund av minskad förbränning av olja och åtgärder vid industrier. Stora delar av svavelnedfallet kommer nu från andra länder.
Koldioxidutsläppen i kommunen orsakas av industrier, energiproduktion och trafik. Utsläppen har minskat något efter fjärrvärmeutbyggnaden i Vänersborgs tätort.

Läs om aktuella mätresultat för luftkvalitén i kommunen på Luft i Västs hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad görs?

I kommunens Agenda 21-program finns mål för hur stora halterna av stoft, flyktiga organiska ämne, kväveoxider, svaveldioxid samt koldioxid får vara. Det finns även nationella mål och miljökvalitetsnormer för olika ämnen. Miljökvalitetsnormerna får inte överskridas.

Kommunen deltar sedan flera år i luftvårdsförbundet "Luft i Väst". Ett samarbete är på gång i länet genom förbundet för att kontrollera uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.

I kommunen finns en energiplan och en vedeldningspolicy. Syftet med dessa är bl.a. att verka för att förnyelsebara energikällor utnyttjas och att minska luftutsläppen.

I kommunen har projekt för ett ekologiskt hållbart samhälle genomförts som har inverkan på luftkvalitén. Ett av projekten är rötgasanläggningen på avfallsanläggningen Heljestorp där biogas produceras, som kan ersätta fossilt bränsle. Ett annat projekt är cykelvägen mellan Vargön och Stallbacka som ska öka cyklandet och därigenom minska utsläppen av avgaser från biltrafiken. Ett projekt vid Vargön Alloys har medfört att spillvärmen från Vargön Alloys tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Därigenom ersätts uppvärmning med olja i många fastigheter och utsläppen av fossil koldioxid minskar.

Miljö och hälsas arbetsuppgifter innefattar luftvård i tillsyn på företag och industrier, vedeldning, tillsyn på jordbruk. m.m.

Luften vi andas

Luft består huvudsakligen av kvävgas (80 %) och syrgas (20 %). Mindre än en % är andra gaser. Denna knappt enda procent, består av andra ämnen varav vissa kan ha stor påverkan på vår omgivning.

Vårt dagliga liv och olika processer i samhället och miljön, medför utsläpp av olika ämnen till luften. Exempel på detta är biltrafik, energianvändning, jordbruk och industriprocesser.

Den påverkan som kan uppstå av dessa utsläpp är bl.a. hälsoeffekter, klimatpåverkan, försurning, övergödning, korrosion och vittring av byggnader.

Många luftföroreningar transporteras långa sträckor så de utsläpp som vi orsakar påverkar platser långt ifrån utsläppen. I gengäld får vi in luftföroreningar från övriga länder i Europa.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29