Hoppa till innehåll

 

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggmaterial. Eftersom radon finns i berggrunden kan det inom vissa områden också finnas i vatten från enskilda brunnar.

Berggrund som innehåller alun-skiffer kan avge radon. Alunskiffer användes förr till fram-ställning av kalk. Bilden nedanför visar en grotta i Hunnebergs branter som minner om den tiden.

Berggrund som innehåller alunskiffer.

 

Radon i bostäder

Höga radonhalter i bostäder kan komma från byggmaterial eller berggrund. Radon kan avges från blå lättbetong som tillverkades av alunskiffer mellan åren 1929-1975.
Det finns gränsvärden för hur höga radonhalter som får finnas i bostadshus. I befintliga och nya bostäder får radonhalten inte överskrida 200 Bq/m3.

Radon i vatten

Vatten från bergborrade brunnar och kallkällor kan innehålla höga radonhalter om det kommer från uranrika bergarter. Halter på över 1000 Bq/m3 bedöms som otjänligt i privata enskilda vattentäkter.

Radonhaltigt vatten kan åtgärdas med radonavskiljare som luftar bort radongasen.

Risk för radon

I Vänersborgs kommun har radonmätningar gjorts både när det gäller markradon och radon i bostäder.

Höga radonhalter från marken förekommer inom vissa områden med uranrika bergarter. I Vänersborg finns höga halter markradon t.ex. vid rasbranterna utmed Halle- och Hunneberg.

Problemen kan åtgärdas genom ventilation. Åtgärderna skiljer sig åt om det är radon från mark eller byggmaterial.

Miljö och hälsa har en markradonkarta över områden där det finns risk för höga radonhalter. Resultat från mätningar i bostadshus och dricksvatten finns också.

Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för att få uppgifter om mätresultat. 

Mäta radon

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluft är att använda så kallade spårfilmsdosor. Radonmätningen ska göras under minst två, men helst tre, månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Om du vill mäta radon kan du vända dig direkt till ett företag som utför radonmätningar och beställa ett mätpaket.

Enligt riksdagens miljömål ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft.

Enligt lag skall alla villor som säljs eller hyrs ut ha en energideklaration. I deklarationen efterfrågas även om radonmätning finns.

Bidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du söka radonbidrag. Radonbidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa

MER information

Läs mer om radon hos Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om radonbidrag hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster