Hoppa till innehåll

 

Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men där du istället ska göra en anmälan. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Åtgärderna får inte påbörjas innan du fått ett startbesked av byggnadsnämnden och åtgärden får inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked. Tekniskt samråd kan behövas innan startbesked kan ges. Nedan kan du läsa om några av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna. Vissa av åtgärderna gäller bara för en- eller tvåbostadshus.

Ett hus där man ser avstånden till gräns mot granne. Illustration.

Ett hus där man ser avstånden till gräns mot granne

Anmälan om:

Attefallshus (30 kvm)

Du får bygga en eller flera Attefallshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 30 m2 oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Attefallshuset får ha en byggnadsarea på högst 30 m2. Undantaget från lovplikt för attefallshus infördes den 2 juli 2014. Då fick attefallshuset vara högst 25 m2 oavsett om det var en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Mellan den 1 mars 2020 och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 m2 om det var en komplementbyggnad och högst 30 m2 om det var en komplementbyggnad.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus eller bastu. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset.
Ett komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:
- det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
- får vara högst 30,0 kvm om det är en komplementbyggnad
- får vara högst 30,0 kvm om det är ett komplementbostadshus
- tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
- ska vara fristående
- ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
- ska placeras minst 4,5 meter från gräns
- ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
- inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
- inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
- att Attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Avstånd till tomtgräns:
Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gräns mot granne om han/hon/de godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från grannen när du gör din anmälan. Om det är flera ägare till grannfastigheten måste alla ägarna skriva på.

Handlingar som ska lämnas vid anmälan om byggnation av Attefallshus:
 - Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning (blankett Teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Situationsplan (baserad på kartutdrag)
- Planritning (se exempelritning)
- Sektionsritning (se exempelritning)
- Fasadritningar (se exempelritning)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Grannemedgivande (närmare gräns än 4,5 meter, blankett Granneintyg rörande byggnad/åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om komplementbyggnader så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Attefallstillbyggnad på en- eller tvåbostadshus (15 kvm)

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan i vissa fall välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en Attefallstillbyggnad:
- den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
- en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en Attefallstillbyggnad tidigare
- den får ha högst 15,0 kvm bruttoarea
- den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
- den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
- den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
- inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
- att Attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Avstånd till tomtgräns:
Attefallstillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata/väg och park/natur/grönområde. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gräns mot granne om han/hon/de godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från grannen när du gör din anmälan. Om det är flera ägare till grannfastigheten måste alla ägarna skriva på.

Handlingar som ska lämnas in vid tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning (blankett Teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Situationsplan (baserad på kartutdrag)
- Planritning (se exempelritning)
- Sektionsritning (se exempelritning)
- Fasadritningar (se exempelritning)
- Grannemedgivande (närmare gräns än 4,5 meter, blankett Granneintyg rörande byggnad/åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om tillbyggnad på max 15 kvadratmeter så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor (har du idag en takkupa så får du bygga ytterligare en). Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade takkupor:
- de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
- efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
- takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
- får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
- får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
- att takkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Handlingar som ska lämnas vid tillbyggnad av takkupor:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning (blankett Teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Planritning (se exempelritning)
- Sektionsritning (se exempelritning)
- Fasadritningar (se exempelritning)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om takkupor så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Eldstad

Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller en rökkanal ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna eller liknande.

Den 1 juli 2017 trädde nya krav i kraft avseende rumsvärmares (kaminers) utsläpp samt för fastbränsleeldade pannor. Övergångsperioden för de nya kraven bestämdes till 1 oktober 2019.
Från och med 1 oktober 2019 ställs krav på högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåer på lägst tillåtna verkningsgrad vid nominell effekt för rumsvärmare. För oljeeldning ställs krav gällande högsta tillåtna värden för utsläpp av totalkolväte, koloxid och kväveoxider samt för sottal.

Vid fundering på nyinstallation eller ändring av din eldstad, kontrollera prestandan på den eldstad du planerar att installera för att försäkra dig om att den är godkänd i enlighet med de nya kraven.
Mer information finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men också i Boverkets byggregler, tabell 6:7412 för rumsvärmare och tabell 6:742 för oljeeldning.

Åtgärder som ska anmälas:

 • Installation av en ny eldstad
 • Vid byte av bränsleslag (el- och oljepanna till olja- och vedpanna, oljeeldning till pelletseldning m.m.)
 • Vid byte eller ändring av skorsten, t.ex. vid installation av braskassett eller ny rökkanal
 • Annan väsentlig ändring som t.ex. byta braskamin till kakelugn

Åtgärder som inte behöver anmälas:

 • Vid byte till likvärdig eldstad med likvärdig effekt, t.ex. från en braskamin till en ny braskamin, från en vedpanna till en ny vedpanna
 • Underhållsåtgärder
 • Glidgjutning eller insättning av insatsrör i befintlig rökkanal

Ta kontakt med skorstensfejare:
För säkerhetens och miljöns skull är det viktigt att installationen görs rätt. Rådgör gärna med en skorstensfejartekniker redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din eldstad.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Planritning som visar eldstadens placering (se exempelritning)
- Fasadritningar som visar rökkanalens placering från 2 håll (se exempelritning)
- Teknisk broschyr/produktblad som beskriver vilken eldstad du ska installera
- Förslag på kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)

Ventilation

En installation eller en väsentlig ändring av anordning för ventilation i en byggnad är anmälningspliktigt. En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder:

 • Att förlänga en befintlig frånluftskanal i en lägenhet
 • Byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflöden
 • Byte av don eller ventiler till likvärdiga.

Att använda befintlig imkanal i ett kök eller befintlig frånluftskanal i ett badrum ses inte som en väsentlig ändring och är därmed inte anmälningspliktigt.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Tekniskt beskrivning – ventilation
- Ventilationsritning
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Ev. Brandskyddsbeskrivning
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Hiss

Om du ska göra en installation eller en ändring av en hiss
behöver du göra en anmälan. Här nedan hittar du med information om exempel på anmälningspliktiga åtgärder avseende hiss.

En nyinstallation av hiss eller ändringar i befintligt hisschakt som innebär ändring av bärande konstruktion behöver en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Att ändra hissens användningsområde så att hissen till exempel ändras från personhiss till varuhiss bedöms också vara en så kallad väsentlig ändring som behöver anmälan. Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Tänk på att hissar ska besiktigas inom ett bestämt intervall.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av hiss:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning
- Situationsplan
- Planritningar
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Produktinformation/produktblad
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Brandskydd

Om du gör en ändring i som påverkas byggnadens brandskydd ska
en anmälan göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Brandskyddet i en byggnad består av flera olika skyddssystem för att förhindra brand och begränsa konsekvenserna av en brand. Brandskyddet ser olika ut för olika typer av byggnader och beroende av vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad:

 • förändrad brandcellsindelning
 • nya dörrar i brandcellsgräns
 • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
 • vid nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation
 • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
 • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet
 • byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Brandskyddsbeskrivning
- Planritning
- Sektionsritning (i vissa fall)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Konstruktion

Ändrar du en byggnadskonstruktion så att bärande delar berörs ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Beroende av arbetet omfattning och byggherrens erfarenhet kan en kontrollansvarig behöva utses.

Ändring av konstruktionen av en byggnad kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t ex bostad) till ett nytt ändamål (t ex kontor) då krävs bygglov för åtgärden.

En ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag, byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att konstruktionen i en byggnads bärande delar berörs:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning
- Planritning
- Konstruktionsritning
- Ev. Brandskyddsbeskrivning (om brandskyddet påverkas)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Planlösning

En omfattande ändring av en byggnads planlösning ska anmälas
till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Att ändra i planlösningen innebär att en byggnad ändras invändigt. En invändig ändring kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t ex bostad) till ett nytt ändamål (t ex kontor) då krävs bygglov för åtgärden.

Tänk på att det kan finnas invändiga detaljer, lister, fast inredning, takrosetter, stuckaturer m.m. som har ett kulturhistoriskt värde och därför inte får förvanskas.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att planlösningen i en byggnad påverkas avsevärt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning (blankett Teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Planritning, befintlig planlösning
- Planritning, ny planlösning
- Ev. brandskyddbeskrivning (om brandskyddet påverkas)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Innan du bygger ytterligare en bostad i din befintliga bostad ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du i samband med inredande av ytterligare en bostad behöver göra en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende krävs bygglovför denna åtgärd. Det kan till exempel vara att ta upp nya fönster eller en dörr.

Ifall du vill inreda ytterligare en bostad i ett bostadshus som befinner sig i ett värdefullt kulturhistoriskt eller viktigt miljömässigt område, måste byggnadsnämnden fatta ett särskilt beslut om detta innan någon ändring påbörjas.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

- det ska finnas ett befintligt enbostadshus
- inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
- inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
- att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Handlingar som ska lämnas:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Teknisk beskrivning (blankett Teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Situationsplan (se exempelritning)
- Planritning (se exempelritning)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om att inreda ytterligare en bostad så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Rivning utanför område med detaljplan

Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan. En anmälan krävs inte för komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om rivning:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Orienteringskarta
- Materialinventering (blankett Materialinventering för rivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

VA i en byggnad eller inom en tomt

En anmälan krävs vid en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Genom anmälan kan vi som myndighet följa upp att de tekniska kraven på byggnader och tomter följs.

Ansluta till kommunalt VA 
Kommunen bygger kontinuerligt ut VA-nätet. Om du ska ansluta din fastighet till de kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Kretslopp och Vatten.

Om du och dina grannar ska ansluta en gemensamhetsanläggning till det kommunala nätet räcker det med en anmälan för alla fastigheter. Av kartan ska det framgå hur ledningarna dras från anslutningspunkten till varje fastighet/byggnad som ingår i anläggningen.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om väsentlig ändring av en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
- Situationsplan som redovisar tänkt ledningsdragning och anslutningspunkt
- Förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplaner Öppnas i nytt fönster.)