Hoppa till innehåll

 

Avgifter och taxor

På denna sida redovisas exempel på avgifter vid nybyggnad, tillbyggnad, startbesked med mera. Gäller för år 2022.

En avgift tas ut för att bekosta handläggningen av ditt ärende.

Den slutliga avgiften för ditt bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller startbesked kan skilja sig mot nedanstående exempel. Detta beror på flera faktorer som bland annat storleken på det du avser att göra, samt om det är planenligt/inom detaljplanerat område och om det är grannar som behöver underrättas om det du vill bygga eller inte.

I vissa ärenden kan det krävas nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Dessa avgifter är inte upptagna i exemplet nedan då kostnader för detta hanteras på en separat enhet, Kart- och geodata.
Här finns mer information kring kart- och mätkostnader , 425 kB, öppnas i nytt fönster. (, 425 kB).

Om du av någon anledning tar tillbaka din ansökan eller om den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen har påbörjats. Får du ett negativt besked tas även en avgift ut för den handläggning som blivit gjort i ditt ärende.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Om beslutet ändras i högre instans tas ändå en avgift för handläggningen ut.

Nedanstående exempel följer den beslutade Plan- och bygglovstaxan i Vänersborgs kommun, denna kan ni läsa i helhet under ”mer information”.

Observera att nedanstående avgifter är exempel och det kan skilja sig mot vad den fakturerade kostnaden blir beroende på komplexiteten i det enskilda ärendet.

Exempel på avgifter

Nybyggnad av enbostadshus

Förutsättningar

Bygglov*

Bruttoarea 130 – 199 m²
(Planenligt, inom DP)

20 375 kr

Bruttoarea 200 – 299 m²
(Planenligt, inom DP)

25 398 kr


*För nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanerat område tillkommer kostnad för underrättelse till grannar med mera.

Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Förutsättningar

Bygglov

Bruttoarea <50 m²

(Planenligt, inom DP)

3 180 kr

Bruttoarea >50 m²
(Planenligt, inom DP)

6 464 krTillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar

Bygglov

Bruttoarea max 15 m²
(Planenligt, inom DP)

3 760 kr

Bruttoarea 16 – 49 m²
(Planenligt, inom DP)

6 464 kr


Enklare ärenden för en- och tvåbostadshus

Förutsättningar

Bygglov*

Plank/mur

2 504 kr

Fasadändring (mindre)

2 311 kr

Fasadändring (större)

4 339 kr

Inglasning av uteplats/oisolerat uterum

3 422 kr

 

*Kostnad för underrättelse till grannar kan tillkomma.

Anmälningsärenden

Förutsättningar

Startbesked

Installation av eldstad/rökkanal

1 208 kr

Installation av kommunalt VA

1 449 kr

(Attefall) Tillbyggnad, max 15 m²

3 188 kr

(Attefall) Komplementbyggnad, max 30 m²

3 188 kr
(ej bostad)

(Attefall) Komplementbostadshus, max 30 m²

4 057 krFörhandsbesked


Beslut

Positivt förhandsbesked

5 112 kr

 

*Kostnad för underrättelse till grannar tillkommer.

Strandskyddsdispens


Beslut

Prövning av dispens

9 660 kr


 

Begreppsförklarning


Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.

DP

DP är förkortning för detaljplan och i detta menas det med åtgärder som sker inom ett detaljplanerat område. Om du är osäker på om du bor inom detaljplanerat område kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen under deras telefontid på tel: 0521 – 72 13 13.

Fasadändring

En fasadändring kan innebära en del olika åtgärder, det innebär dock alltid en ändring av byggnadens yttre utseende. Det kan bland annat röra sig om att sätta in fler/nya fönster, fler/nya dörrar, byta kulör på sin fasad eller att byta taktäckningsmaterial på sitt tak.

Planenligt

Att ditt ärende är planenligt innebär att ärendet överensstämmer med regleringarna i detaljplanen som berör din fastighet.

Exempelvis: detaljplanen säger att du får lov att bygga ett garage om 50 m² och du ansöker om bygglov för ett garage på 50 m², då följer ditt garage, bestämmelserna i detaljplanen avseende byggnadens storlek.

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider