Hoppa till innehåll

 

Kontrollplan

Varför och när en kontrollplan behövs

Kontrollplanens syfte är att säkerställa att de tekniska byggreglerna följs. En kontrollplan behövs i alla ärende som berör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, mot vad det ska kontrolleras, och vem som ska kontrollera.

Längre ner på sidan hittar du exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Du kan givetvis ändra och lägga till så att kontrollplanen passar ditt specifika ärende. 

Så här går det till

Söker du lov eller anmäler en byggnadsåtgärd ska du skicka in ett förslag på en kontrollplan till byggnadsnämnden. Din föreslagna kontrollplan granskas av en handläggare och om det inte finns några invändningar fastställs den i ett startbesked. Först när du har fått ett starbesked kan du påbörja den sökta eller anmälda åtgärden. Kontrollplanen ska följa arbetet. När arbetet är klart skickar du in den ifyllda och undertecknad kontrollplanen till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger därefter slutbesked och byggnadsverket och/eller åtgärden får tas i bruk. 

När kan arbetet påbörjas?

Du får inte påbörja arbetena förrän byggnadsnämnden har gett dig startbesked och du får inte ta byggnadsverket och/eller åtgärden i bruk innan du har fått slutbesked. Detta kan leda till höga sanktionsavgifter.

Exempel på kontrollplaner (word-format)

Exempel på kontrollplaner (pdf-format)

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider