Hoppa till innehåll

Vedeldning

Inom tätbebyggda områden kan vedeldning innebära problem med störande rök och utsläpp av ohälsosamma ämnen. Problem uppstår speciellt när eldning sker i gamla omoderna pannor, men även eldningstekniken har inverkan. Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa

Vad gäller för vedeldning i kommunen?

I Vänersborgs lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön står följande:

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen, gäller att lufttillförseln skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Några viktiga punkter ur den vedeldningspolicy som kommunen antagit:

 • Fastbränslepannor bör vara försedda med ackumulatortank. Detta gäller särskilt inom tätort. Annars rekommenderas i första hand pelletseldning, i andra hand annan värmekälla.
 • Inom tätorter och samlad bebyggelse bör all fastbränsleeldning i pannor uppfylla utsläppskraven enligt Boverkets byggnadsregler.
 • Fastbränslepannor äldre än 30 år med manuell bränsletillförsel, som inte uppfyller gällande utsläppskrav enligt Boverkets byggregler, bör bytas ut eller byggas om till miljögodkänd  teknik.

Policyn är inte tvingande men är en målsättning för hur dessa frågor ska hanteras i kommunen.

Att installera en modern panna med ackumulatortank ger även en vinst genom minskat bränslebehov.

Tänk på detta vid eldning i kamin!

 • En kamin är främst till för så kallad trivseleldning och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla.
 • Använd bränsle som är lämpligt för kaminen. Om du använder ved ska den vara torr, fuktig ved kyler elden och orsakar dålig förbränning.
 • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä, eller annat avfall.
 • Se till att du har en ordentlig glödbädd när bränslet läggs på.
 • Pyrelda aldrig! Elden ska brinna med full lufttillförsel.
 • Kontrollera din rök! Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men kan vara vit av vattenånga kalla dagar.
 • Ta hänsyn till väder och vind. Undvik att elda när vinden ligger på mot dina grannars hus. Tänk på att vid kalla, vindstilla vinternätter kan röken lägga sig som ett lock över husen och då kan röken koncentreras.
 • Ändra aldrig något på panna/kamin eller skorsten utan att kontakta sakkunnig först, exempelvis sotare med rätt kompetens. Det gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk! Kontrollera också om bygglov eller bygganmälan krävs.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa