Hoppa till innehåll

 

Bekämpningsmedel

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan du yrkesmässigt använder bekämpningsmedel måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tillstånd

Du behöver söka tillstånd innan du använder bekämpningsmedel inom följande områden:

 • Tomtmark för flerfamiljshus.
 • Gårdar till skolor och förskolor.
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde.
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • Vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 • Vattenskyddsområden.

Det innebär att du måste söka tillstånd för att använda bekämpningsmedel på bland annat golfbanor, fotbollsplaner, gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan innan du använder bekämpningsmedel inom följande områden:

 • Vägområden. Här kan bekämpningsmedel används för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat.
 • Banvallar.
 • Områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridningen av bekämpningsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Integrerat växtskydd

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Information till allmänheten

Den som sprider växtskyddsmedel där allmänheten har tillträde ska sätta upp anslag med information om bekämpningen.

Utbildning

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha gått en utbildning för att få behörighet. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets krav på godkänd utbildningord och utrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa

MER information