Hoppa till innehåll

 

PCB

Vad är PCB?

PCB ( polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Det är svårnedbrytbart och finns därför i kvar i miljön under lång tid. PCB har använts i bl.a. transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. Ämnet förbjöds under 70-talet.

Varför ska man sanera?

PCB är inte akut giftigt utan det är de långsiktiga effekterna till följd av upplagring som är avgörande för bedömningen av dess farlighet. Ämnet är fettlösligt och ansamlas i levande organismer. PCB kan i höga halter påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor.

Halterna av PCB i miljön och vår mat har sjunkit men är fortfarande för höga.

Inventering

Alla byggnader som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska ha inventerats på förekomst av PCB. Inventeringen skulle vara klar 2008. Småhus, 1-2 bostadshus, var undantagna och behövde inte inventeras.

PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras.

Sanering

Det är fastighetsägaren som är skyldig att sanera PCB. Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500mg/kg ska ske enligt nedanstående tabell.

Viktiga datum för sanering

Typ av byggnad

Saneras senast

Industribyggnad som uppförts eller renoverats 1956-1973

30 juni 2016

Annan byggnad än ovan som byggts eller renoverats 1956-1969

30 juni 2014

Fog eller golvmassa inomhus

30 juni 2016

Annan byggnad än ovan som byggts eller renoverats 1970-1973

30 juni 2016


Innan sanering av PCB påbörjas så ska en anmälan skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen.