Hoppa till innehåll

 

Båberg - förslag till utvidgande av kommunalt verksamhetsområde för VA

Återkallat beslut från

Samhällsbyggnadsnämnden

Tidigare taget beslut i Samhällsbyggnadsnämnden har upphävts med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut om att möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från 1 januari 2023 utifrån lagrådsremissen "Vägar till hällbara vattentjänster".

Förslag till utvidgande av kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka verksamhetsområdet för vatten med 28 fastigheter, spillvatten med 29 fastigheter respektive dagvatten med 8 fastigheter. Området är beläget i omedelbar anslutning till befintligt verksamhetsområde. Flera av fastigheterna har idag en eller flera av vattentjänsterna antingen med egen anslutning eller via samfällighetsförening.

Fastighetslista berörda fastigheter , 399 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta verksamhetsområde Vatten , 427 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta verksamhetsområde Spillvatten , 396 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta verksamhetsområde Dagvatten , 320 kB, öppnas i nytt fönster.

Berörda fastighetsägare informeras via brev. Framöver kommer de inbjudas till ett informationsmöte där förslaget till verksamhetsområde presenteras.

Förslag beräknas komma upp för beslut i kommunfullmäktige 2022-05-11. För aktuell information hänvisas till kommunens anslagstavla.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se