Hoppa till innehåll

 

Nordkroken - samråd Dagvatten

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet m.m. (undersökningssamråd)

Anläggningar för verksamhetsområde för dagvatten för norra Nordkroken, Vargön, Vänersborgs kommun

Länsstyrelsen har beslutat att dagvatten ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i norra Nordkroken. Beslutet grundar sig på ett behov av att omhänderta och avleda tomternas regn-, smält- och dräneringsvatten.

Det planerade utförandet föreslår att lösa behovet genom en ökad kapacitet på utflö­det till Vänern. Det innebär att huvuddelen av de befintliga öppna dikena inom tomtmark tas i anspråk och förstärks genom att bl.a. göras bredare/djupare eller för­ses med makadamfyllning. Ett tiotal kompletteringar genom nya öppna diken och nya ledningar föreslås utföras för att skapa ett så effektivt system som möjligt. För­stärkningar krävs både inom och utom det fastställda verksamhetsområdet.

De föreslagna åtgärderna bedöms kräva dispens från markavvattningsförbudet av länsstyrelsen, tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet av mark- och miljödomstolen, innefattande eventuell dispens från förbuden i bestämmelser om strandskydd och biotopskydd m.m.

Vänersborgs kommun inbjuder till samråd med myndigheter och enskilda, som kan vara berörda, bl.a. tomtägare i norra Nordkroken och ägare till delägande fastigheter i samfälligheten Nordkroken s:1 m.fl., om den planerade utformningen av dagvattenlösning, om miljökonsekvensbeskriv­ningens innehåll och utformning samt om frågan om betydande miljöpåverkan av åtgärderna.

Samrådstiden har gått ut.

Samrådsdokumentation

Inbjudan till Samråd norra Nordkroken , 813 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandling Dagvatten norra Nordkroken , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering norra Nordkroken , 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 1 nytt verksamhetsområde för dagvatten , 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 2 nytt verksamhetsområde för dagvatten , 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:

Teresia Wengström, Melica

E-post: teresia.wengstrom@melica.se


KONTAKT

Tekniska

Anders Dahlberg, utredningschef
Telefon: 0521 - 72 12 06 E-post: anders.dahlberg@vanersborg.se