Hoppa till innehåll

 

Gaddesanna - Anundstorp

Registrera mobilnummer och/eller e-post

Ni finner registreringsmodulen på denna del av kommunens hemsidaöppnas i nytt fönster.

Arbetet inne i området börjar vecka 42

Nu har arbetet kommit så långt att vi kommer börja arbeta inne i området. Först ut är delområdet runt Kohagens samfällighet. Där börjar vi spränga under veckan.
Framkomligheten kan vara begränsad. Följ trafikanvisningarna.

Sprängområde vecka 42

Röjning mellan LV 2045.1 och Solgården

Under torsdag och fredag vecka 39 påbörjas arbetet med röjning längs med vägen mellan LV 2045.1 och Solgården. Arbetet kan tidvis medföra begränsad framkomplighet längs vägen.

Bergssondering mellan LV 2045.1 och hamnen

Från vecka 37 och framåt kommer personal från upphandlad entreprenör utföra bergssondering i området mellan LV 2045.1 och hamnen. De kommer främst följa småvägarna i området.

Sprängning vid infart Sommarvägen under vecka 37

Sprängning kommer ske längs med LV2045.1 vid infarten till Sommarvägen. Under sprängningsarbetet kommer man tidvis inte kunna använda infarten från LV2045.1 till Sommarvägen. Följ trafikskyltning och ljussignaler.

Trafikpåverkan LV2045.1

Pågående arbete med VA-utbyggnaden påverkar trafiken på infartsvägen, LV2045.1, till Gaddesanna. Ena väghalvan är avstängd, från och med 50 skyltarna och inåt. Avstängningen gäller under hela september månad och en bit in i oktober. Trafiken dirigeras av rödljus. Två infarter berörs, men är nåbara. Byggtrafik kör inom den avstängda väghalvan. Sök alltid ögonkontakt med chauffören om ni behöver passera väghalvan för att nå er väg.

Vägavstängning LV245.1
Vägavstängning LV245.1

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljööppnas i nytt fönster.

Projektering av förbindelsepunkter för första delområdet

Kommunen och NCC har nu kommit så långt med projekteringen att det nu har blivit dags att diskutera lämplig anslutningspunkt för fastigheterna.

Anslutningspunkten (vars juridiska namn är förbindelsepunkten) är den rättsliga gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation. Vanligtvis placeras den ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Vid förbindelsepunkten placeras de kommunala servisventilerna. En servisventil på den kommunala vattenservisen, en servisventil på den kommunala tryckspillservisen.

Du som fastighetsägare har nu möjlighet att påverka placeringen av förbindelsepunktens läge utmed den tomtgräns som kommunens huvudledningar passerar. Det finns några undantagsfall då vissa fastigheter inte har möjlighet att påverka läget på grund av de geografiska begränsningarna.

Från vecka 23 så har brev skickats ut till berörda fastighetsägare i omgångar. Alla har ännu inte fått brev, men vi tar ett delområde i taget för att hinna med att träffa er alla.

Kontaktinformation till NCC:s platschef och arbetsledare finner ni i brevet.

Länsstyrelsen har godkänt begärd förlängning på föreläggandet för Gaddesanna

Länsstyrelsen Västra Götalands län tog 2021-04-22 beslut om förlängning av genomförandetiden för Vänersborgs kommun till 2022-12-31.

Förtydligande: Vi följer fortfarande tidsplanen som presenteras i det digitala startmötet med att överföringsledningarna kommer byggas mellan Munkesten och Gaddesannas parkering med början före sommaren och att byggnationen inne i Gaddesanna påbörjas i höst.

Upphandling av Partneringentreprenör är klar

Vänersborgs kommun har upphandlat NCC som partneringentreprenör för den kommunala VA-utbyggnadsprojektet på Vänersnäs.
Ni kommer se ansvarig projektledare och NCC:s ansvariga ute i området när detaljprojekteringen påbörjas.

Tekniskt startmöte

De rådande restriktionerna gör att vi från kommunens sida måste tänka om gällande vårt tekniska startmöte inför entreprenaden påbörjas i området. Vi arbetar nu på att ha en digital presentation som kommer finnas tillgänglig för er alla här på denna sidanöppnas i nytt fönster. Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla berörda.

Verksamhetsområde Gaddesanna - Anundstorp har vunnit laga kraft

Beslutet om verksamhetsområdet togs i kommunfullmäktige 2020-06-17 under § 76. Förslaget har vunnit laga kraft.

Vår förhoppning är att kunna bjuda in alla berörda fastighetsägare och stugägare till ett tekniskt startmöte innan arbetet kommer påbörjas inne i området. Hur exakt detta skall lösas med avseende på gällande restriktioner angående begränsningen för allmänna sammankomster arbetar vi på att lösa.

Just nu pågår arbetet med överföringsledningar i Lilleskog, projektering utav Gaddesanna parallellt med upphandling av en partneringentreprenör.

Presentationerna från informationsmötet 5 mars 2020

Karta över förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). (, 320 kB)

Lista med berörda fastighetsbeteckningar (, 438 kB)

Presentation av Kretslopp & Vatten (, 1 MB).

Sammanställningen över uppkomna frågor och svar från mötet. (, 705 kB)

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljööppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se