Hoppa till innehåll

 

Avloppsverket

Avloppsverket Holmängen. Foto.

Holmängens avloppsreningsverk

På Holmängens avloppsreningsverk renas cirka 14 000 m³/dygn och i Brålanda cirka 1 500 m³/dygn. Avloppsreningsverkets steg består av mekanisk rening, biologisk rening, kväverening samt kemisk rening.

Mekanisk rening

Avloppsvattnet inkommer till verkets inloppspumpstation varefter pumpning sker till tre roterande silar. I dessa avskiljs grövre föroreningar som t ex papper, trasor, tops m.m. Avloppsvattnet leds därefter till ett luftat sandfång vilket fett, sand, grus och tyngre partiklar avskiljs samt därefter till en förluftningsbassäng.

Kemisk rening

Den kemiska reningen består av två förfällningsbassänger, som fällningskemikalie använd polyaluminiumklorid. Här renas stora mängder fosfor.

Biologisk rening

Den biologiska reningen består av en biobädd och en biobassäng. Här renas organiskt material och kväve omvandlas till kvävgas som återförs till atmosfären med hjälp av mikroorganismer.

Efter den biologiska reningen renas vattnet genom flockning och sedimentering.

Reningskrav (gränsvärde)

mg/l

BOD7

Fosfor

Kväve

Ammonium

Holmängen

10

0,3

15

-

Brålanda

10

0,3

-

5 (juni-okt)

 

Brålandas avloppsreningsverk är en aktiv slamanläggning. Avloppsreningsverkets steg består också av mekanisk, kemisk och biologisk rening.

KONTAKT

Driftchef

Katarina Enbom
Telefon: 0521 - 72 11 97

E-post: katarina.enbom@vanersborg.se