Hoppa till innehåll

 

Dagvatten och dräneringsvatten

I Vänersborg har vi separata ledningssystem för att leda bort regnvatten, smältvatten och dräneringsvatten för att det inte ska komma till avloppsreningsverket och riskera översvämningar där. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt, i ledningar (slutna system) eller öppna system där vattnet leds till diken och dammar med växter som renar dagvattnet.
I Vänersborg och Vargön leds dagvattnet till Vänern och Göta Älv medans dagvattnet i Frändefors och Brålanda leds till Frändeforsån. 

Lokalt omhändertagande av Dagvatten

LOD eller Lokalt omhändertagande av dagvatten betyder att det är fastighetsägarens enskildas ansvar att lokalt ordna med rening, minskning och/eller fördröjning av avrinningen av dagvatten innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller släpps vidare till recipient. Till exempel kan dagvattnet användas för bevattning, infiltreras i marken, fördröjas i damm eller ledas på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se