Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Skyddsnivåer och krav för enskilda avlopp

Indelning av kommunen i skyddsområden har gjorts med hänsyn till miljö och/eller hälsoskyddsskäl. Som stöd i arbetet har använts Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7, Miljövårdsprogrammet- Vatten, aktuella planer och tillrinningsområdena i kommunen. Inom ett skyddsområde kan skyddsintresset och behov av försiktighet variera och en bedömning utifrån varje aktuellt ärende måste göras.

Normal skyddsnivå

Detta gäller för avloppsanläggningar inom normal skyddsnivå

  • Avloppsanläggningen är i den mån det behövs försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar
  • Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet
  • Den hantering av restprodukter från anläggningen som äger rum på fastigheten, ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt
  • Fosfatfria och i övrigt miljöanpassade tvättmedel och hushållskemikalier bör användas
  • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7)
  • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P)
  • Åtgärder skall vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur

Hög skyddsnivå

Utöver normal nivå gäller

  • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P)
  • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N)
  • Ytterligare åtgärder utöver den huvudsakliga reningen vidtas för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt enskilda avlopp:

Personal Miljö och hälsa