Hoppa till innehåll

Program för bevarande och utveckling
- Vänersborgs innerstad

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett Program för bevarande och utveckling - Vänersborgs innerstad. Programmet ska ersätta Bebyggelseprogram för centrala Vänersborg, från 1991.

Programmet var ute på remiss under perioden 13 mars - 17 juni 2019. Det fanns då möjlighet att lämna synpunkter på materialet, inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Programmet antogs av kommunfullmäktige den 18 mars 2020.

Syfte

Programmet omfattar Vänersborgs innerstad och ska fungera som ett besluts- och kunskapsunderlag för kommunens arbete med detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

En målsättning är att arbetet ska väcka stolthet och intresse hos stadens invånare, fastighetsägare och hos de myndigheter som på olika sätt arbetar med den fysiska miljön.

Programmet fördjupar sig inom Vänersborgs bebyggelsemiljö, både översiktligt och detaljerat. Här kan man lära sig mer om:

  • Historik och bebyggelseutveckling
  • Riksintresse
  • Stadens olika delar (ex. grönytor, stadsmiljö, kulturaxeln, kvarter)
  • Stadens detaljer (ex. fönster, gårds- och uthus, tegel, takfot)
  • Värdering, klassificering samt riktlinjer för bebyggelse
  • Att bygga vidare i staden (ex. förtätning, påbyggnader, riktlinjer)
  • Kvarter för kvarter

Om du har några frågor angående programmet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Stadsarkitekt Katarina Frändberg, via e-post katarina.frandberg@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 47.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

OM VÄNERSBORG

Vänersborg har en lång tradition att värdera och uppmärksamma sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

1600-talets rutnätsstad, 1800-talets stadsplan, residensstaden vid Vänern med den småskaliga bebyggelsen utgör grundläggande värden för stadens identitet.

Rutnätsplanen och byggnader från två århundranden bildar en trivsam stad att leva i.