Hoppa till innehåll

 

Vattenkvalitet


Vattnet är en av våra viktigaste naturresurser och används på många olika sätt. Inom Miljö och hälsa arbetar vi på olika sätt med vattenfrågor. I vårt arbete försöker vi att värna om vattenkvaliteten hos både ytvatten och grundvatten.

  • Vi tar prover i sjöar och vattendrag.
  • Vi har hand om kalkningen i kommunen.

Du kanske bor intill någon sjö eller något vattendrag, eller av någon annan anledning är intresserad av vattenkvaliteten. I så fall är Du välkommen att ringa oss så berättar vi mera.

Varför tas prover?

Vi tar vattenprover i kommunens sjöar och vattendrag enligt fastställda provtagningsprogram. Detta görs för att följa både försurningen och övergödningen.

Genom att provtagningarna sker regelbundet kan vi följa utvecklingen och se eventuella samband mellan utsläpp och effekter. Resultaten utgör sedan underlag vid kommunens planeringsarbete. Bl a används resultaten vid ansökningar om byggnation på landsbygden och enskilda avloppsanläggningar, vid ansökningar om dikningar, för fiskevårdsåtgärder och kalkningar i sura sjöar m m.

Sjöar och vattendrag i Vänersborgs kommun där prover tas regelbundet

Sjöar

Vattendrag

Bollungssjön

Bodaneälven

Boteredssjön

Dälpan

Dättern

Frändeforsån

Gundlebosjön

Hakerudsälven

Hallsjön

Lillån (Gestad)

Hullsjön

Lillån (Vänersborg)

Hålevattnet

Långeboån

Lillesjön

Risbäcken

Långevattnet

Risån

Ryrsjön

Stallbackaån

Stora Hästefjorden

Bjurhemsbäcken

Vassbotten

 

Vänern

 

Östra Hästefjorden

 

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt naturvård:

Personal Miljö och hälsa