Hoppa till innehåll

 

Vanliga frågor och svar om skyddsvärda träd

Varför är vissa träd värdefulla?

Träd som har stor betydelse för flera andra arter betraktas som värdefulla. Som särskilt värdefulla träd räknas de med en stamdiameter på minst 1 meter, grova träd med större hålighet, gamla träd, hamlade träd och träd som hyser värdefulla arter.

Ihåliga träd kan till exempel vara hem för fladdermöss och ugglor. På gamla och grova träd kan ofta flera olika mossor, lavar och svampar hittas. Insekter trivs i träd där det finns gott om död ved. Därför är det viktigt att träden får stå kvar så länge som möjligt och att det finns gott om träd i alla åldrar.

Länsstyrelserna och vissa kommuner har inventerat skyddsvärda träd. Om du vill veta mer om ett specifikt träd som du tror är inventerat sök på www.artportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag ta ner ett värdefullt träd?

Alla värdefulla träd är inte skyddade i lagens mening såvida de inte är ett naturminne eller står i ett skyddat område, t.ex. ett naturreservat, eller om de står i en allé. För stora träd med en stam som tjockare än en meter måste samråd hållas med länsstyrelsen som avgör om trädet får tas ner eller inte. Det bästa är alltid att låta värdefulla träd få stå kvar, men ibland kan träden bli en säkerhetsrisk om de har murkna grenar och liknande. I de fallen kan det räcka med att beskära trädet. Om du inte har kunskaper om hur du beskär träd så bör du kontakta en arborist. Att beskära ett värdefullt träd är inte detsamma som att beskära ett äppelträd.

Får jag ta ner träd på kommunens mark?

Nej, markägaren äger träden. Det innebär att du varken får ta ner träd på någon annans mark eller på kommunens mark. Du kan bli polisanmäld och skadeståndsskyldig om du olovligt tar ner träd på någon annans mark.

Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det?

Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv är inte att betrakta som en olägenhet. Om du får problem med löv i hängrännorna finns ett knep – sätt ett nät över hängrännan så slipper du rensa så ofta. Det finns färdiga hängrännsnät att köpa – men den händiga kan också tillverka ett själv.

Måste jag ta ner ett träd om det är ihåligt och riskerar trilla ner på annan persons egendom?

Det beror på trädets skick. Om det är uppenbart att trädet kan orsaka skada bör du beskära det eftersom du kan bli skadeståndsskyldig den dag något händer. Blåser däremot ett friskt och stabilt träd omkull får personen som fått sin egendom förstörd troligen stå för reparationskostnaderna själv.

Ofta är de ihåliga träden starkare än de solida träden och även om hålet är stort är den del av stammen som är kvar ofta mycket hård. Om trädet har tunga grenar och ihålig stam finns det risk för att det knäcks och då kan det vara lämpligt att beskära trädet. Rätt utfört kan beskärning och regelbunden besiktning öka ett träds livslängd.

Hur beskär jag trädet rätt?

Trädbeskärning genomförs bäst av en kunnig arborist. Helst gör den i juli – september, men vissa träd kan även beskäras under senvintern. Tänk på att träd som toppkapas eller får en snittyta över 10 cm i diameter kan drabbas av röta.

Var kan jag hitta en skicklig arborist som kan beskära mitt träd?

På Svenska trädföreningens webbplatsen www.tradforeningen.se hittar du länkar till företag som arbetar md trädservice. När du anlitar en arborist, tänk på att arboristen ska ha en yrkesutbildning eller vara certifierad enligt E.A.C (European arboriculture council – European treeworker) eller I.S.A (International Society of Arboriculture – Cerfified Arborist). Företaget du anlitar ska också ha F-skattebevis och ansvarsförsäkring och kunna visa upp likartade referensjobb.

Jag har ett skadat träd som står i en allé och som behöver tas ned – hur gör jag då?

Om du är tvungen att ta ned ett träd som står i en allé krävs att du i god tid lämnar in en ansökan till länsstyrelsen där du anger var trädet står, varför du vill ta ned trädet, när du tänker ta ned trädet och hur du tänker ta ned trädet.

Om jag tar ned ett träd – behöver jag då ersätta det med ett nytt?

Det är alltid bra att ersätta trädet med ett nytt. Plantera då helst ett träd som är så likt som möjligt det som tas ner eller andra träd som växer i området. När du planterar ditt nya träd, tänk då på att gräva en tillräckligt stor grop, fylla på med ny fräsch jord och se till att jorden inte torkar ut runt det nyplanterade trädet.

Om jag tar ned ett träd – vad gör jag med det gamla materialet?

Det kan vara bra att lämna kvar det nedtagna trädet, antingen helt eller i delar. Materialet kallas då död ved och många arter behöver död ved för att överleva. Du måste inte lägga den döda veden precis där trädet stod, det går att flytta till ett område där den är mindre i vägen, men det är bra att ha ursprungsplatsen som förstahandsval.

Varför ligger det större högar med ris och stockar här och var? Ska ni inte rensa bort det?

I vissa delar av kommunens skogar så ligger det rejäla rishögar eller veddeponier som vi kallar dem. Död ved har stor betydelse för insekter, fåglar, svampar och många andra organismgrupper. Under lång tid har mängden död ved i skogarna drastiskt minskat. Att skapa veddeponier är ett enkelt sätt att öka mångfalden i ett område och ett led i arbetet med att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen för miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Hur gör jag med ett gammalt hamlat träd som inte varit hamlat på länge?

Hamling är en särskild sorts beskärning som förr användes för att utöka vinterfordret till djuren. Träd som inte varit hamlade på länge och som fått hamlingsgrenar grövre än 10 cm bör inte hamlas enligt traditionell mening utan restaureringsbeskäras stegvis (om det behövs). Det är viktigt att inte ha som mål att komma tillbaka till den gamla hamlingspunkten. Då är risken stor att man förkortar livet på trädet och dessutom att stora naturvärden går förlorade.

Nu när både asken och almen är rödlistade borde jag avstå från att röja bort sådant sly och avverka?

Asken och almen har blivit hårt drabbade av asksjukan respektive almsjukan. Idag är det mycket svårt att sia om almens framtid. I vissa bestånd verkar det finnas en viss motståndskraft mot almsjukan och i dessa bestånd är det viktigt att låta träd stå kvar inklusive slyet. Även hos ask verkar vissa träd mer motståndskraftiga än andra och dessa bör få finnas kvar.

Om det är en skyddad art som bor i trädet, vilket skydd har trädet då?

Ett träd kan ibland hysa en fridlyst art. Exempel på fridlysta arter som trivs i gamla ihåliga träd är läderbagge, saffransticka och fladdermöss. Om trädet hyser en fridlyst art fås trädet inte tas ned utan tillstånd från länsstyrelsen.

Hur nära trädet kan jag gräva?

Ett träds rotsystem kan vara lika stort som trädkronan, eller större. Ett träd kan därför skadas av grävningar och andra åtgärder för nära stammen. Det gäller även om man kör med bilar eller maskiner på marken ovanför rötterna. En tumregel är att inte göra några åtgärder inom ett avstånd från stammen som motsvarar stammens egen diameter gånger 15. Om trädets stam har en diameter på 1 meter bör alltså inga åtgärder göras inom 15 meter från själva stammen.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29