Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-13

Spaden i marken för ny stadsdel

Nu har detaljplanen för Holmängen vunnit laga kraft. Det innebär att arbetet kan sättas igång för att bygga en helt ny stadsdel i Vänersborg.

Holmängen blir en stadsdel med 600 nya bostäder mellan Östra vägen och Göta Älv. Tekniska chefen Anders Dahlberg och projekteringsingenjör Maria Larsson är laddade för att börja bygga infart i det nya området på måndag.

Samverkansprojekt ger 600 nya bostäder

Holmängen blir en stadsdel med 600 nya bostäder mellan Östra vägen och Göta Älv. Ett hundratal radhus och 500 lägenheter planeras, av såväl kommunala Vänersborgsbostäder som privata byggare. Planarbetet har skett i form av ett samverkansprojekt med fem exploatörer; Götenehus AB, HSB Nordvästra Götaland, PEAB Sverige AB och Skanska Sverige AB, Bovieran och kommunala Vänersborgsbostäder. Intresset för att börja bygga är stort.

Jasmina Lilja, plan-och bygglovschef, har varit projektledare för planeringen av bostadsområdet.

– Planerna för den nya stadsdelen tog form 2011.  Det har varit en lång process med många olika viljor och visioner som vi nu tillsammans har lyckats tratta ner till denna detaljplan. Det har varit mycket lärorik och inspirerande att få jobba tillsammans med exploatörerna på det här sättet.

Startar med cirkulationsplats och VA

Nu har äntligen detaljplanen, som beskriver hur marken kan användas, beslutats utan att överklagas, därmed kan arbetet sättas igång. 
Kommunens tekniska enhet kommer att sätta igång arbetet med cirkulationsplatsen 16 maj, vilket kommer att påverka framkomligheten något under försommaren. I augusti påbörjas arbetet med gator samt vatten och avlopp i det nya området. Parallellt med detta arbete kommer vatten- och avloppstillförseln mellan Vargön och Vänersborg att säkras med extra rörledningar.

– Vi är glada att vi på Tekniska kan vara med och bidra i skapandet av den nya stadsdelen. säger Anders Dahlberg chef för den Tekniska enheten.

Bostadsmark fördelas mellan byggarna

Samtidigt som väg, vatten och avlopp byggs, kommer kommunen att arbeta med försäljning av mark till exploatörerna. Maria Wagerland, som är mark och exploateringsingenjör, har varit med under hela processen och har en bra bild av hur exploatörerna vill bygga sina bostäder.
– Det ska bli spännande att arbeta vidare med exploatörerna i genomförandeprocessen. Mitt ansvar är att fördelningen av mark sker på bästa sätt, så samtliga parter kan börja bygga så snart som möjligt, säger Maria Wagerland.

Miljöfrågor viktiga i nya stadsdelen

– Klimatanpassning har varit en hjärtefråga vid planeringen av Holmängen, berättar Sophia Vikström förvaltningschef för bygg- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Flygbild över Holmängen

Holmängen mellan Östra vägen och Göta älv blir en ny stadsdel i Vänersborg med 600 nya bostäder.

Naturen kommer att användas för att skapa hållbara dagvattenlösningar, med diken som gröna korridorer vid bostadsområdena. Gång- och cykelvägar och körbanor kommer att asfalteras, men större delen av innegårdarna kommer att byggas med material som släpper igenom regnvatten, såsom t ex gräs och grus. Mellan gata och gång- och cykelväg kommer det vara både ett dike och en grönremsa där det kommer att planteras träd. Detaljplanen tar också hänsyn till att området är rikt på smådjur och har flera fridlysta arter.

– Under början av 2017 kommer själva husbyggnationen kunna börja och under 2018 kan vi hälsa de första invånarna välkomna till Holmängen, säger Sophia Vikström.

KONTAKT

Chef Tekniska enheten
Anders Dahlberg

Telefon:
0521-72 12 06

E-post:
anders.dahlberg@vanersborg.se