Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-10

Byggnadsplan i Nordkroken upphävd

Rött visar förslag till upphävande av plan, grönt visar var byggnadsplan nr 287 föreslås fortsätta gälla. Flygfoto.

Byggnadsnämndens beslut 2021-01-19, §3, att upphäva byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken har vunnit laga kraft.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2022-06-07 att inte ge prövningstillstånd, och domen från Mark- och miljödomstolen står därmed fast.

Upphävandet av byggnadsplanerna ger kommunen större möjligheter att bedöma lämplig markanvändning från fall till fall. Byggnadsplan 287 gav rätt till byggnation på platser där marken ligger långt under dimensionerande nivåer för översvämningsrisker. I och med upphävandet kommer varje enskilt ärende att prövas i bygglov, marklov eller fastighetsförrättning utifrån platsens förutsättningar. Det ger den enskilde fastighetsägaren större möjlighet till byggnation om de kan visa att de bygger på ett tryggt och säkert sätt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare