Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-13

Stabilitetsförstärkande åtgärder Vargöns hamn

Vänersborgs kommun har för avsikt att genomföra stabilitetsförstärkande åtgärder vid Vargöns hamn.

Vänersborgs kommun planerar att genomföra stabilitetsförstärkande åtgärder som ska minska risken för skred inom hamnområdet vid Vargöns hamn. Arbetena som ska utföras omfattar bland annat rivning av asfalt och betong, schaktning, spontning och pålning. När pålningen är klar rivs den gamla kajkonstruktionen, varefter en ny slänt och erosionsskydd etableras.

Stabilitetsförstärkande åtgärder kommer att krävas längs en sträcka på ca 340 m längs befintlig kajkant. Planerade åtgärder utgör tillståndspliktig vattenverksamhet.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att i ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten. Samrådet omfattar verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Framförda synpunkter kommer att beaktas och inarbetas i tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter på planerad verksamhet kan kontakta ENRECON AB på vargon@enrecon.se alternativt ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Synpunkter ska lämnas skriftligen, senast den 15 november 2022. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

Läs mer i Samrådsunderlag Vargöns hamn , 4 MB. (, 4 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se