Hoppa till innehåll

Självservice Bygga, bo & miljö

Obs! Våra ifyllningsbara blanketter fungerar bäst i webbläsaren Internet explorer. Har du svårt att öppna dem, ring så skickar vi blankett.

Gator, vägar

Regler för gaturenhållning

I dom lokala föreskrifter för gaturenhållning finner kommunens fastighetsägare information om deras skyldigheter gällande gaturenhållning.

Enskilda vägar

I Vänersborgs kommun kan man söka årligt driftbidrag till enskilda väghållare inom kommunen. Bidrag beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet inom kommunen och där sökanden är bosatt och mantalsskriven. Regler för ansökan finns i ett dokument "Grunder för bidrag till enskild väghållning". Trafikverket betalar ut årligt driftsbidrag till en del enskilda vägar. Om man ansöker till kommunen, bidrar kommunen även till dessa vägar med ett såkallat statskommunalt driftsbidrag.

Vatten, avlopp, renhållning

Renhållning

Sopdispenser
Finns det särskilda skäl kan man få dispens i sophämtningsintervall. Det innebär att man kan få glesare sophämtning. Små hushåll kan få dela på ett sopkärl.
Om du vill kompostera ditt förmultningsbara hushållsavfall måste du använda en skadedjurstät kompostbehållare med tillräcklig volym.

Renhållningsordning
Vid frågor om avfallshantering i Vänersborgs kommun läs "Föreskrifter om avfallshantering" som du hittar i den såkallade renhållningsordningen.

Vatten- och avloppsanläggning

Begäran om anslutning, nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver bygglov eller bygganmälan. Innan nyanslutning till ledningsnätet sker skall en skriftlig servisanmälan inlämnas.  Anslutning får ej ske före det att ansökan är beviljad och anslutningsavgiften är betald. Ansökan om VA-anslutning görs på särskild blankett som heter Begäran om anslutning till vatten- och avloppsanläggning, såkallad servisanmälan. För mer information, besök Kretslopp & Vatten här på hemsidan eller kommunens växel 0521-72 10 00.

Enskilda avlopp

Vid nyanläggning eller ändring av enskilda avloppsanläggningar krävs tillstånd eller en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden (se vidare Avlopp).

Lantbruk, djurhållning

Cisterner

Anmälan om  nya cisterner
Installation av nya cisterner skall anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen i god tid innan installationen påbörjas.

Anmälan om nya cisterner (, 359 kB)

Cisterner som tagits ur bruk
Har cisternen tagits ur bruk eller skrotats? Anmäl det till kommunens miljökontor, så slipper du onödiga frågor och eventuella påminnelser från miljökontoret.

Anmälan om cistern som tagits ur bruk (, 79 kB)

Djurhållning

För att få hålla vissa djur inom tätbebyggt område krävs tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta gäller häst, nöt, get, får, svin, pälsdjur, och fjäderfä som ej är sällskapsdjur. Dessutom krävs tillstånd för orm.

Ansökan om att hålla djur (, 67 kB)

Ansökan om att hålla djur - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om att få ha orm (, 57 kB)

Miljöfarlig verksamhet, värmepumpar

Miljöfarlig verksamhet

Information om vad en anmälan om miljöfarlig verksamhet, så kallad C-verksamhet, ska innehålla

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (, 149 kB)

Användning av avfall för anläggningsändamål
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål (, 27 kB)

Värmepumpar

Anmälan om inrättande av värmepumpanläggning (, 235 kB)

Grannmedgivande om borrhål placeras närmare tomtgräns 10 m (, 13 kB)

Livsmedel, hälsa, tobak

Livsmedelsverksamhet

En livsmedelslokal är ett ställe där man hanterar livsmedel, t ex en restaurang eller affär. Tillfällig försäljning kan innebära försäljning vid enstaka evenemang och marknadsdagar (se vidare Livsmedel)

Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsverksamhet - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsverksamhet - blankett (, 2 MB)

Upphörande av livsmedelsverksamhet - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphörande av livsmedelsverksamhet - blankett (, 207 kB)

Lokaler/verksamheter/anläggningar som kräver anmälan

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter måste en anmälan göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

  • Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som innebär en risk för blodsmitta t.ex. tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
  • verksamheter i vilken solarier upplåts till allmänheten anmäls till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling eller bassängbad (, 174 kB)

Anmälan om förskola, skola, fritidshem m.m. (, 69 kB)

Anmälan om solarium (, 29 kB)

Tobaksförsäljning

Enligt Tobakslagen krävs numera att en butik eller annan verksamhet som säljer Tobaksvaror anmäler detta till MIljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan om försäljning av tobaksvaror (, 47 kB)

Naturvård, parker

OBS! Ovanstående ansökan gäller träd som står på park- eller naturmark. Träd på kommunens mark som inte är park- eller naturmark handläggs av mark- och exploateringsingenjörerna.
Kontakt: mark.exploatering@vanersborg.se.

Beställning av Kart- och mättjänster