Hoppa till innehåll

 

Självservice Bygga, bo & miljö

Obs! Våra ifyllningsbara blanketter fungerar bäst i webbläsaren Internet explorer. Har du svårt att öppna dem, ring så skickar vi blankett.

E-tjänster

Beställning av Kart- och mättjänster

Gator, vägar

Regler för gaturenhållning

I dom lokala föreskrifter för gaturenhållning finner kommunens fastighetsägare information om deras skyldigheter gällande gaturenhållning.

Lokala föreskrifter för gaturenhållning , 11 kB, öppnas i nytt fönster. (, 11 kB)

Enskilda vägar

I Vänersborgs kommun kan man söka årligt driftbidrag till enskilda väghållare inom kommunen. Bidrag beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet inom kommunen och där sökanden är bosatt och mantalsskriven. Regler för ansökan finns i ett dokument "Grunder för bidrag till enskild väghållning". Trafikverket betalar ut årligt driftsbidrag till en del enskilda vägar. Om man ansöker till kommunen, bidrar kommunen även till dessa vägar med ett såkallat statskommunalt driftsbidrag.

Lantbruk, djurhållning

Djurhållning

För att få hålla vissa djur inom tätbebyggt område krävs tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta gäller häst, nöt, get, får, svin, pälsdjur, och fjäderfä som ej är sällskapsdjur. Dessutom krävs tillstånd för orm.

Ansökan om att hålla djur , 67 kB, öppnas i nytt fönster. (, 67 kB)

Ansökan om att hålla djur - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att få ha orm , 57 kB, öppnas i nytt fönster. (, 57 kB)

Livsmedel, hälsa, tobak

Livsmedelsverksamhet

En livsmedelslokal är ett ställe där man hanterar livsmedel, t ex en restaurang eller affär. Tillfällig försäljning kan innebära försäljning vid enstaka evenemang och marknadsdagar (se vidare Livsmedel)

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om dricksvattenanläggning - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsverksamhet - blankett , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Upphörande av livsmedelsverksamhet - blankett , 207 kB, öppnas i nytt fönster. (, 207 kB)

Lokaler/verksamheter/anläggningar som kräver anmälan

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter måste en anmälan göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som innebär en risk för blodsmitta t.ex. tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Verksamheter i vilken solarier upplåts till allmänheten anmäls till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling , 208 kB, öppnas i nytt fönster. (, 208 kB)

Anmälan av verksamhet för bassängbad , 163 kB, öppnas i nytt fönster. (, 163 kB)

Anmälan om förskola, skola, fritidshem m.m. , 624 kB, öppnas i nytt fönster. (, 624 kB)

Anmälan om solarium , 208 kB, öppnas i nytt fönster. (, 208 kB)

Tobaksförsäljning

En butik eller annan verksamhet som säljer tobaksvaror behöver söka tillstånd för detta hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållande - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd - blankett , 167 kB, öppnas i nytt fönster. (, 167 kB)

Ansökan om försäljningstillstånd - blankett , 403 kB, öppnas i nytt fönster. (, 403 kB)

Anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden - blankett , 92 kB. (, 92 kB)

För försäljning av elektroniska cigaretter behöver en anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Blanketten "Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare" ska lämnas in tillsammans med "Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter".

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter - blankett , 95 kB, öppnas i nytt fönster. (, 95 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - blankett , 104 kB, öppnas i nytt fönster. (, 104 kB)

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - blankett , 60 kB, öppnas i nytt fönster. (, 60 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - blankett , 122 kB, öppnas i nytt fönster. (, 122 kB)

Naturvård och parker

OBS! Ovanstående ansökan gäller träd som står på park- eller naturmark. Träd på kommunens mark som inte är park- eller naturmark handläggs av mark- och exploateringsingenjörerna.
Kontakt: mark.exploatering@vanersborg.se.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsanläggning (VA)

För att begära om anslutning, nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet behövs ett bygglov eller en bygganmälan. Innan nyanslutning till ledningsnätet sker ska en skriftlig servisanmälan lämnas in. Anslutning får inte ske före det att ansökan är beviljad och anslutningsavgiften är betald.

För mer information, besök Kretslopp & vattens hemsida eller ring kommunens växel 0521-72 10 00.

Blankett Trädgårdskärl

Avfall och återvinning

Renhållning

Sopdispenser
Finns det särskilda skäl kan man få dispens i sophämtningsintervall. Det innebär att man kan få glesare sophämtning. Små hushåll kan få dela på ett sopkärl.
Om du vill kompostera ditt förmultningsbara hushållsavfall måste du använda en skadedjurstät kompostbehållare med tillräcklig volym.

Ansökningsblankett för gemensamt sopkärl , 122 kB, öppnas i nytt fönster. (, 122 kB)

Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehåll/undantag beträffande sophämtning/slamtömning , 48 kB. (, 48 kB)

Ansökan om uppehåll/undantag beträffande sophämtning e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om undantag från kommunens hämtningsskyldighet av hushållsavfall , 165 kB, öppnas i nytt fönster. (, 165 kB)

Renhållningsordning
Vid frågor om avfallshantering i Vänersborgs kommun läs "Föreskrifter om avfallshantering".

Avfallsplan , 3 MB. (, 3 MB)
Avfallshantering - föreskrifter , 331 kB, öppnas i nytt fönster. (, 331 kB)