Hoppa till innehåll

 

Miljöfarlig verksamhet

Inom Vänersborgs kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsmyndighet inom miljöskyddsområdet. Det innebär att förvaltningen både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljölagstiftningens bestämmelser.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menar man all användning av mark, byggnader och anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller i miljön.

Miljöskyddstillsynen syftar till att begränsa negativ påverkan på miljön från miljöfarliga verksamheter. Detta sker genom information och rådgivning, men också genom tvingande åtgärder som föreläggande och förbud. Dessutom är tillsynsmyndigheten skyldig att åtalsanmäla vid misstanke om brott, samt att besluta om miljösanktionsavgift för vissa förseelser.

Tillsynen sker med stöd av Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter. I tillsynen ingår t ex kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll liksom frågor som berör buller och utsläpp till vatten, mark och luft. Tillsynsarbetet finansieras delvis med avgifter.

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Vissa anläggningar och verksamheter måste ha tillstånd eller anmälas enligt miljöbalkens regler. Detta gäller t.ex. avlopp och kyl- och värmeanläggningar, men även jordbruk med mer än 100 djurenheter.

Andra verksamheter, så som upplag av avfall, större fordonstvättar och bensinstationer, många verkstadsindustrier och kemtvättar m.fl., omfattas av prövningsplikt. Alla dessa går att finna i miljöprövningsförordningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvaret över samtliga miljöfarliga verksamheter i kommunen, med undantag för fem stora tillståndspliktiga verksamheter där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Miljötillsyn inom lantbruket

Enligt Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan antas medföra olägenhet för hälsa eller miljö planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.
Läs mer om miljötillsyn inom lantbruket Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Miljö och hälsa

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information

Cisterner Öppnas i nytt fönster.

Köldmedier Öppnas i nytt fönster.

Värmepumpar Öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet , 335 kB, öppnas i nytt fönster. (, 335 kB)