Hoppa till innehåll

Miljötillsyn inom lantbruket

Miljötillsynen på lantbruk sker enligt Miljöbalken, Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruk och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:66).

Vi tittar på

  • Förvaring/hantering av kemikalier och bekämpningsmedel
  • Förvaring/hantering av farligt avfall/övrigt avfall
  • Gödselhantering
  • Cisterner

Enligt Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan antas medföra olägenhet för hälsa eller miljö planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.

Miljöhusesyn ger en samlad och övergripande information om gällande lagstiftning inom jordbruket.

L

agring av gödsel


Den  1 juli 2007 trädde nya bestämmelser för lagring av stallgödsel enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruk i kraft.

Enligt förordningen ska alla djurhållare med fler än två djurenheter ha gödsellagringsplats.
Gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats t.ex en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor lagringskapacitet för att klara en lagringstid på ett visst antal månader beroende på djurslag och djurantal.

Lagring och spridning av stallgödsel


Den 1 januari 2010 kom nya regler för stallgödsel. För lantbruksföretag inom Vänersborgs kommun gäller följande nyheter:
- Lantbrukaren ska beräkna och dokumentera den lagringsvolym som krävs för gödseln som produceras på gården.
- Lantbrukaren ska beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet
-Tillförseln av stallgödsel ska begränsas till högst 170 kg kväve per ha och år.
-Tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd begränsas till högst 60 kg
- Lantbrukaren ska vid gödselspridning lämna minst 2 m skyddsavstånd till sjöar och vattendrag
-Gödsel får inte spridas på åkrar som sluttar kraftigt ner mot sjö eller vattendrag.

KONTAKT

Miljö och byggnadsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa

MER information

På Greppa näringens hemsida finns information om gödselhantering, hantering av växtskyddsmedel m.m. som berör lantbruket
Greppa näringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Info om gödsellagring på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gödselspridning


under året:

-1 januari - 28 februari är det totalt spridningsförbud
-Efter 28 februari får gödsel inte spridas på frusen, snötäckt, översvämmad eller vattenmättad mark
-Från 1 augusti - 9 oktober gäller för fastgödsel utom fjäderfägödsel, att den endast får spridas i växande gröda eller före höstsådd. 10 - 31 oktober får den spridas i växande gröda eller före höstsådd  eller vid nedbrukning inom 12 timmar
-Från 1 augusti - 31 oktober gäller för urin, flytgödsel och fjäderfägödsel att den endast får spridas i växande gröda eller före höstsådd
-Från 1 november får man endast sprida fastgödsel vid nedbrukning inom 12 timmar. Ingen spridning av urin, flytgödsel och fjäderfägödsel
-Från 1 december är det åter spridningsförbud för all gödsel