Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer norr om Vänersborgs centrum, och omfattar huvudsakligen Ursand Resort & Camping, badplats och vattenområden. Inför granskningen har naturområdena och gästhamnsområdet lyfts ut ur planändringen för att det ska vara möjligt att pröva för andra ändamål i en ny detaljplan.

Syftet med planändringen är att utöka nyttjandemöjligheterna inom det befintliga campingområdet genom att dels tillåta uppställning av husvagnar, husbilar och tält året runt och dels utöka byggrätter för att möjliggöra fortsatt utveckling och modernisering av verksamheten.

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 7 mars 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 4 juli - 31 augusti 2022, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518 den 20 september 2022 (BN § 99). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 22 september 2022.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 13 oktober 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 851 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 217.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 744 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 518, laga kraft 2016-07-21 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se

alternativt via planhandläggare Lovisa Larsson, e-post:
lovisa.larsson@vanersborg.se

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023