Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN 15 SEPTEMBER OCH 11 OKTOBER 2023

En bild som visar planområdets läge, markerat i rött.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1. Planområdet ligger nära vattentornet i Torpaområdet och omsluts av Marierovägen och gång- och cykelväg. Väster om planområdet angränsar Marierovägens förskola.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig handelsverksamhet inom fastigheten Kajan 1, genom att öka byggrätten och minska mark som inte får bebyggas (prickmark).

Planför­slaget var på samråd under perioden 22 juni – 31 augusti 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar

Planförslaget är på granskning under perioden 15 september – 11 oktober 2023 enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 11 oktober 2023. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 870.9 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 393.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1975-08-01 Pdf, 466.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning för ändring Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 349.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse Pdf, 245.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1975-08-01 Pdf, 466.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023