Hoppa till innehåll

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag beviljas personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Kommunen ansvarar för att handlägga och fatta beslut i ärende om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Några av förutsättningarna för bostadsanpassningsbidrag:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes permanentbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande och det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. Anpassningsbehovet ska vara av långvarig eller bestående art. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. Bostadsanpassningsbidrag lämnas heller inte för åtgärder i vissa särskilda boenden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

För att rätt till bostadsanpassningsbidrag ska kunna prövas behöver ansökan lämnas in till kommunen tillsammans med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller någon annan medicinskt sakkunnig. Om den som söker inte är ensam ägare till sin bostad behövs fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande. Medgivande kan även behöva inhämtas från eventuell nyttjanderättshavare. Mer detaljerad information, ansökningsblankett, blankett ägarmedgivande samt blankett nyttjanderättshavares medgivande finns här på hemsidan, i högerspalten.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 33

Kontaktpersoner:

Anna Hilmersson

E-post
anna.hilmersson@vanersborg.se

Telefon
0521-72 25 29

Philip Ekström
E-post
philip.ekstrom@vanersborg.se
Telefon
0521-72 25 19

Telefax
0521-72 12 97

MER information

på extern webbplats

BLANKETTER

E-TJÄNST