Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Frågor och svar om fiber

Vanligt förekommande frågor och svar gällande fiber, avtal och planer i Vänersborgs kommun.

När kommer de till mig?

Kommunen beskriver på sin hemsida övergripande i vilka områden det pågår grävning för fiber. Vad som gäller för dig som tecknat avtal för fiberinstallation till din fastighet, är en fråga mellan dig och Telia. Du ska ha fått ut inloggningsuppgifter till www.oppenfiber.se där du kan följa din fiberinstallation, eller kontakta Telias kundtjänst på telefon 010-40 24 00

Jag har hört att det finns fler grävplaner i mitt område, hur samverkar ni?

Vi samordnar så långt det är möjligt, där vi vet att flera aktörer har intresse av att gräva. Vi möter de olika aktörerna för att se på möjligheter till samförläggning och har veckovisa möten för att ha ett gott samarbete och använda våra resurser på ett effektivt sätt. Att slippa grävningar i gatan förbättrar både kvaliteten i asfalten och spar våra resurser. Tyvärr är det inte alltid möjligt att åstadkomma, eftersom de olika parterna inte alltid har möjlighet att invänta eller tidigarelägga sina grävarbeten beroende på olika förutsättningar när det gäller tidplaner, avtal och budget. Ett exempel på samförläggning är att gång- och cykelbanan mellan centrum och Korseberg inte färdigställs innan sommaren för att inte behöva gräva upp igen när fibern ska läggas ner.

Varför används inte tomrören som jag vet finns i marken?

Det kan finnas olika anledningar att entreprenören/nätägaren inte anser det lämpligt att använda de rör som finns i gatan. Rören ägs av någon part, vilket kan kräva avtal mellan nätägaren och den part som lagt ner rören. Det är också nätägaren som ansvarar för kvaliteten på rören och installationen för framtiden, därför är det upp till nätägaren att avgöra hur de vill förhålla sig till redan nedgrävda rör.

Vi fick inte något erbjudande om att få fiber, trots att vi bor i/nära tätorten – vad ska vi göra?

Det avtalet kommunen tecknat gäller tätorterna. Där så har varit ekonomiskt försvarbart för Telia har det i enstaka fall varit möjligt att även installera fiber till närliggande fastigheter efter önskemål. Den typen av förfrågan får i så fall göras till Telia. Utanför tätorterna finns möjlighet att starta fiberförening och söka särskilda medel inom de statliga satsningar som gjorts för bredbandsutveckling i landsbygd. Kommunen kan inte gå in och agera för enskild fastighetsägare.

Vad gäller för framkomligheten på min gata?

Den entreprenör som gräver har i uppdrag att informera de boende i de områden de gräver genom lappar i brevlådan. Generellt gäller att fibergrävningen medför en viss begränsad framkomlighet. Endast vid enstaka korta tillfällen kan en gata komma att stängas av för trafik under en kortare stund. I dessa fall skyltas till annan väg, alternativt informeras kringliggande fastigheter av entreprenör.

Vad betyder markeringarna i gatan?

Inför grävningarna markeras befintliga ledningar i gatan ut med färgmarkeringar, för att skydda dessa inför nya grävningar. Olika färger indikerar olika medier (såsom el, tele, gas eller fiber) och/eller ägare till ledningarna.

De verkar ha grävt färdigt på min gata, varför asfalterar ni aldrig?

Att marken väntar på asfaltering kan bero på flera orsaker. Efter att grävning avslutats, behöver marken vila i några veckor för att sätta sig innan asfalteringen kan ske. Efter att grävningen är avslutad ska också s k blåsning ske, dvs när själva fiberkabeln förs in i de rör som lagts ut i marken. Asfaltering kan inte ske förrän blåsningen är avslutad. PEAB har i uppdrag av kommunen att asfaltera gator och trottoarer efter avslutad grävning. Det grävs på väldigt många platser i kommunen samtidigt och asfalteringen sker så snart som möjligt efter att marken fått sätta sig och blåsning är avslutad, men påverkas också av bland annat väderlek och möjligheter till samordning i större områden. Därför kan det vara svårt att säga när asfalteringen blir klar i respektive område.

Jag vill ha asfalterat på min tomt när det ändå asfalteras i gatan, går det att lösa?

Det är PEAB som har kommunens uppdrag att asfaltera efter fibergrävningarna. Det är inget som kommunen har möjlighet att göra, utan får i så fall ske i avtal mellan PEAB och den enskilde fastighetsägaren. Kontaktperson på PEAB är henrik.palm@peabasfalt.se

Om jag har en luftburen ledning idag, blir den då nedgrävd?

Telia meddelar att utgångspunkten är att allt skall markförläggas, men de har inte låst sig i upphandlingen av entreprenörer till ett helt markförlagt nät. Då upphandlingen av entreprenör inte är klar så kan de i detta läge inte garantera att stolpar inte kommer att användas, men målsättningen är att inga stolpar skall vara kvar.

Varför har kommunen tecknat samverkansavtal med Telia?

Efter en konkurrensutsättning, där vi bjudit in aktörer på marknaden, har kommunen tecknat ett samverkansavtal med Telia för utbyggnaden av fiber i Vänersborg. Avtalet ska bidra till en helhetslösning för invånarna, vilket i praktiken innebär ett utbyggt öppet fibernät i alla kommunens tätorter, och omfattar 4700 hushåll. Målet är att 90 procent av invånarna ska ha bredband senast år 2020, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Med den samarbetsparter som kommunen har valt kommer Vänersborgs kommun att kunna uppnå det målet redan år 2018. År 2015 var fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun ca 50 procent.

Vad innebär det för andra fiberaktörer?

Avtalet med Telia är tecknat efter en konkurrensutsättning. Telia har i enlighet med avtalet, ensamrätt att gräva i kommunens mark vad gäller fiber till hushåll i tätorterna i Vänersborgs kommun fram till och med 2017. Andra aktörer, exempelvis Svensk Infrastruktur, som är intresserade av att installera fiber i hushåll i kommunens tätorter är välkomna att ta kontakt med kommunen när nuvarande process är avslutad, år 2018.

Hur ser ni på behovet av konkurrens i fibernätet?

Vi är positiva till konkurrens, det är därför vi har gjort en konkurrensutsättning av fibernätet. Det nät som vi samverkar kring att lägga innebär också att vi får en spridning av fiber till alla hushåll i våra tätorter. Det är ett öppet nät, vilket innebär att det är fri konkurrens när det gäller leverantörer av innehåll.

Kan jag få fiber även om mina grannar väljer att inte ansluta sig till fibernätet?

Du påverkas inte av dina grannars beslut. Telia har i uppdrag att fibrera alla fastigheter inom tätorterna, fram till tomtgränsen oavsett om du väljer att ansluta dig eller inte.

Vad gör jag om jag redan har tecknat avtal med Svensk Infrastruktur om fibernät men inte vill vänta på fiber?

Om du har skrivit på ett avtal har du 14 dagars ångerrätt, dvs rätt att bryta avtalet. Då rekommenderar vi att du skriftligen meddelar bolaget via mejl eller post. Använd gärna standardformuläret från Konsumentverket och spara en ifylld kopia själv.Länk till Konsumentverkets standardblankett för att ångra avtal.

Har det gått mer än 14 dagar så läs avtalet noggrant för att se vilka möjligheter att frånträda avtalet som eventuellt finns.

Läs mer om vad du bör tänka på när du vill installera fiber, i information från Konsument Vänersborg.

Länk till information från Konsument Vänersborg.

Om jag ansluter mig till Telias öppna nät, är jag bunden till de operatörer som de erbjuder?

Samtliga registrerade operatörer i Sverige kan erbjuda tjänster till anslutna villaägare, efter att fiberinstallationen är avslutad. Operatören kan sedan beställa fiber via Skanova, som nätägaren heter. Operatören hyr då fiberförbindelsen, till av Post- och Telestyrelsen reglerat pris, och levererar sina tjänster till kunden. Priset som operatören i sin tur tar ut av kunden är helt och hållet upp till operatören i fråga.

KONTAKT

Telia

Frågor om fibernätsutbyggnaden hänvisas till Telias kundtjänst

E-post:
oppenfiber@teliasonera.com

Telefon:
020-40 24 00

Villaägare som beställt installation av fiber via Telia
Följ leveransen av din beställning på hemsidan (inloggning med bank-ID)www.oppenfiber.se/minfiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.