Hoppa till innehåll

 

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan

är en mera detaljerad plan hur handlingarna handhas.

Arkivbeskrivning

är en kortfattad beskrivning över nämndens organisation, arbetsuppgifter, arkivorganisation och sökingångar.

Nämndernas arkivbeskrivningar

Utdrag ur Arkivlagen

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

3 § Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar.
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltning, och
3. forskningens behov

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se