Hoppa till innehåll

 

Regler för sekretess

Offentlighetsprincipen gäller i kommunens verksamheter. Den innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter om de inte är sekretessbelagda. Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på annat sätt.

Det finns olika sekretessbestämmelser för olika verksamheter inom kommunen, men det finns också sekretessbestämmelser som gäller oavsett i vilken verksamhet som uppgifterna förekommer. Även om uppgifter är sekretessbelagda kan det finnas sekretessbrytande bestämmelser som gör att uppgifterna ändå får lämnas ut.

En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras omedelbart. En viktig del i hanteringen är att avgöra om det är en begäran enligt offentlighetsprincipen eller om det är en begäran om partsinsyn enligt förvaltningslagen. Den som gör prövningen ska också pröva vilken typ av begäran det är, om begäran är tillräckligt specificerad, om den sökande begär ut en handling eller uppgifter och om handlingen är allmän. Därutöver ska prövas om det finns några sekretessbestämmelser som hindrar ett utlämnande.

Om en handling inte lämnas ut ska den enskilde informeras om möjligheten att begära ett skriftligt beslut av kommunens verksamhet för att beslutet ska kunna överklagas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se