Hoppa till innehåll

 

Europeiskt samarbete

En stor del av kommunens internationella arbete bedrivs inom ramarna för Europeiska Unionen som Sverige är medlemmar i. De beslut och lagar som tas på EU-nivå har direkt påverkan på kommunens verksamheter, förutsättningar för näringslivet och möjligheter för kommunens invånare.

Genom EU-samarbetet förbinder sig Sverige samtidigt till EU:s mål, strategier och internationella åtaganden som styr vilken typ av politik som ska bedrivas. Kommunerna kan spela en viktig roll i att på lokal nivå genomföra politiken genom den direkta kontakt kommunen har med medborgare, organisationer och näringsliv.

EU och Vänersborgs kommun

EU-samarbetet innebär möjligheter för kommunen att samarbeta med andra likasinnade aktörer och skapa nätverk med aktörer i andra länder. Mycket av samarbetet handlar om att lära med och av varandra genom olika utbyten och projekt, ett område som lyfts fram i Vänersborgs kommuns internationella policy.

Vänersborgs kommun är medlem i två europeiska nätverk och driver ett flertal projekt tillsammans med andra länder och aktörer inom EU. Det är tack vare det kontaktnät som finns i EU som gör det möjligt för projekten och verksamheterna att fungera. Många av projekten får dessutom finansiellt stöd från olika EU-fonder, bland annat från Erasmus plus-programmet.

I fliken till vänster kan du ta dig vidare för att läsa om de nätverk och projekt som Vänersborgs kommun är en del av.

EU:s prioriterade områden

EU har själva satt upp prioriterade områden för det gemensamma samarbetet under 2019-2024 samt förbundit sig till internationella åtaganden så som FN:s Agenda 2030.

Mycket av EU-arbetet styrs av dessa proriteringar och mål som används som en referensram för EU:s-, medlemsländernas och regionernas insatser. De områden som prioriteras är: en europeisk grön giv, en ekonomi för människor, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, skydd av den europeiska livsstilen, ett starkare Europa i världen samt en ny satsning på demokrati i Europa. Samtliga projekt och insatser på lokal och regional nivå som finansieras av EU-pengar ska ha en koppling till uppfyllandet av dessa mål.

Aktuellt för Vänersborg inom EU

Birger Sjöbergskolan certifierad ambassadörsskola

Birger Sjöbergsskolan i Vänersborg blev i 2019 en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Det är resultatet av att elever från samhälls- och ekonomiprogrammets juridikinriktning har arbetat med att utveckla EU-undervisningen genom att ta fram metoder för att lyfta EU i undervisningen, öka engagemanget och sprida kunskap om EU-frågor.

Ambassadörsskolprogrammet syftar till att öka ungdomars medvetenhet om europeisk demokrati och ge kunskap om vilka möjligheter man har som EU-medborgare. De skolor som lever upp till programmets krav certifieras som en ambassadörsskola och de elever som aktivt deltagit i programmet diplomeras.