Hoppa till innehåll

 

Projekt

Här kan du läsa om de projekt som Vänersborg deltar i tillsammans med andra europeiska partners.

Reme logotyp

REME "REggio MEthod from thory to practice" är ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola 2020 och pågår i två år (december 2020-juni 2023. Vänersborgs kommun är projektägare och samarbetspartners är Scandiano kommun och Unionen Val d'Enza.

I Vänersborgs kommun finns flera förskolor med inriktning mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring. Inom Reggio Emilia-filosofin ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se olikhet som ett viktigt värde.

Genom deltagande i projektet ska rektorer, förskollärare och barnskötare få en gemensam erfarenhet- och verksamhetsbakgrund som kommer att inspirera även andra förskolor på lokal, regional och nationell nivå.

Projektets mål är att erbjuda våra barn en undervisningsprocess av högsta kvalitet. Projektets syfte är också att:

 • Främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • Att öka kreativiteten och innovationen på alla utbildningsnivåer
 • Främja det internationella samarbetet.
 • Förbättra utbildningsnivån genom att sträva efter att minska antalet elever som för tidigt lämnar skolan.

Jobbskuggningsaktiviteter kommer att ge deltagarna en djupare kunskap om olika aspekter av en Reggio Emilia inspirerad verksamhet, bland annat:

 • Den pedagogiska dokumentationen
 • De historiska och kulturella rötterna av den pedagogiska filosofin
 • Betydelsen av lärmiljöer
 • Barnens ”Hundra språk”.

IMTI - Increased Movement Towards Inclusion

Projektet IMTI startade hösten 2021 och är ett Erasmus+ partnerskapsprojekt mellan projektägande Torpaskolan, Vänersborg och samarbetspartner Duagavpils 12, Lettland och IPSEOA TONINO GUERRA CERVIA, Italien.

Sammanfattningsvis kommer IMTI att handla mycket om att integrera idrott, fritid och andra aktiviteter i och utanför skolan för att i enlighet med existerande forskning höja måluppfyllelsen i skolan. Projektet kommer att pågå mellan oktober 2021 - juni 2023. Under projektperioden kommer skolan att samarbeta med lokala idrottsföreningar, ungdomsföreningar, ideella organisationer med mera. Detta ska ge elever möjlighet att hitta ett intresse i fysiska aktivitet på fritiden. Vi hoppas få se ett resultat där skolan har främjat elevernas välmående och studieresultat.

Mål

- Skapa en inkluderande skola som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande genom idrotts- och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala fritidsgårdar och lokala idrottsföreningar.

- Genom projektverksamheten kommer vi att främja deltagande/inkludering av elever med olika social, etnisk och ekonomisk bakgrund.

- Vidare kommer elever och lärare att öka sin medvetenhet om parallella frågor relaterade till idrott och fysiska aktiviteter, såsom hållbarhet, mentalt välbefinnande, hälsosam kost, kulturell mångfald och internationellt utbyte.

Bilden föreställer Demeter projekt logotypen och förklarar acronymen Demeter: DEveloping new interdisciplinary Methodology in Education Through Enhanced Relationships between schools and farms. Bilden innehåller också Sveriges, Englands, Italiens och Portugals flagga som är partnerländerna i projektet.

Demeter är ett treårigt projekt (2018-2021). Vänersborgs kommun är leadpartner. Övriga partner är Portugal, England och Italien. Målet är att öka samarbetet mellan skolor och gårdar, och att skapa respekt för miljö, hälsa och mat.

Farmer Time Sverige logotype

På ett projektmöte i England presenterades aktiviteten Farmer Time Sverige. Det är ett pedagogiskt komplement till traditionella gårdsbesök och innebär att lantbrukare och skolklasser träffas på distans genom en serie videosamtal. På det sättet får barn och ungdomar möjlighet att följa bondens arbete under ett helt år och får kunskap om hur mat produceras i svenskt lantbruk. Initiativet startade i England av lantbrukaren Tom Martin tillsammans med organisationen LEAF (Linking Environment And Farming). Karin Carlsson på Hushållningssällskapet Väst tog med idén till Sverige. Idag har Brålanda skola och Skerrud skola redan testat konceptet. Vi hoppas att fler lantbrukare och skolor tar efter, och att detta kommer att spridas i Sverige.


VG+logo

VG+ är ett 2årigt projekt (2019-2021) under programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Programmet ger möjlighet till organisationer som jobbar med yrkesutbildning att söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling och utbyten för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Projektet startade i augusti i år och löper fram till juli 2021.

VG+”Västra Götland´s students on Erasmus+ for the competences of tomorrow”, som leds av Vänersborgs kommun, har i partnerskapet även Uniser, ett socialt kooperativ i Italien som erbjuder mobilitetstjänster. Samarbetet mellan Vänersborgs kommun och Uniser förverkligade igenom medlemskapet i SERN nätverket.

Projektet erbjuder en 3 veckors praktik utomlands för 100 elever från Kunskapsförbundets Väst och Drottning Blankas yrkesförberedande program. Praktikperioderna är indelade i tre olika omgångar: februari 2020, oktober 2020 och februari 2021.

De studenter som antas kommer att ha möjlighet att tillämpa sina färdigheter och förmågor genom 7 olika europeiska samarbetspartners på destinationerna: Italien (UNISER, Forlí); Spanien (MUNDUS, Zaragoza och INCOMA, Sevilla); Cypern (EDUGATE, Paphos); Frankrike (ALFAMED, Perpignan); Polen (MODE, Wroclaw), Nordirland (FOYLE, Derry).

Februari 2020:

- 10 elever kommer att börja sina praktiker i Seville (praktikperioden: 02/02/2020 – 26/02/2020)

- 10 elever kommer att börja sina praktiker i Derry, Nordirland (praktikperioden: 01/02/2020 - 22/02/2020)

- 10 elever kommer att börja sina praktiker i Forlí, Italien (praktikperioden: 01/02/2020 – 22/02/2020)


OLA logo

OLA är ett 2-ärigt projekt (2019-2021), inom nätverket SERN, där Vänersborgs kommun är Lead Partner.

Övriga partner inom konsortiet är Linköpings kommun och Kunskapsförbundet Väst.

OLA-projektet utgår från behovet av att förbättra bibliotekariernas färdigheter. Alla partner tror på vikten av offentliga bibliotek som moderna lärande nav nära medborgarna. Idag har det moderna biblioteket möjlighet att påverka människors kultur och tänkande; att spela en aktiv roll i bildandet av deras värderingar och attityder till aktuella problem, särskilt integrationsprocesser och interkulturell dialog.

För att förbättra de tjänster som tillhandahålls bör bibliotekarier ändra sina nyckelkompetenser. De viktigaste färdigheterna hänvisar till flerspråkiga kompetenser; digitala kompetenser; kulturell medvetenhet. Alla dessa aspekter krävs för att strukturera framtida Europeiska mobiliteter och för att skapa nya kontakter, öka nätverket av partnerorganisationer utomlands. På lokal nivå är dessa nyckelkompetenser lika nödvändiga för att stödja människor från andra länder som besöker bibliotek, inklusive personer med invandrarbakgrund eller flyktingar som kommer in bibliotek.

Projektet erbjuder:

- jobbskuggning aktiviteter, på Forlís och Cavriagos bibliotek, i Italien;

- träningskurser som består av föreläsningar, studiebesök och praktiska workshops som organiseras av SERNs personal på olika bibliotek i Emilia Romagna regionen.Take Care logo

Take Care Learning är ett SERN-projekt i uppstartsfas som Vänersborgs kommun kommer att delta i. Tanken med projektet är att stärka betydelsen av arbetsterapeuter i vården i Italien, då de väntas kunna spela en viktig roll i tillfriskningsprocessen för äldre med fysiska och neurologiska sjukdomar.

För att stärka rollen av arbetsterapeuter inom vården i Italien fokuserar projektet på utbildning av yrket som arbetsterapeut. Planen är att lärandet ska ske delvis genom jobbskuggning i svenska kommuner och delvis på europeiska universitet. På så sätt får personalen både mer praktisk och formell träning.

Projektet har sökts inom ramarna för EU:s Erasmus+ mobilitetsprogram som bland annat syftar till att ge kompetensutveckling för personal.

 

 

Wir

WIR projektet (2017-2019) täcker de viktigaste och mest utmanande ämnen som Europeiska Unionen och deras medlemmar står inför idag: migrationsfenomenet samt välkomst och integration av flyktingar.

Ett stort partnerskap bestående av sju europeiska länder (Sverige, Italien, Lettland, Tyskland, Spanien, Österrike, Finland) med 6 offentliga myndigheter, två föreningar och ett universitet kommer att genomföra en projektaktivitetsplan med nio händelser organiserad med olika arbetsmetoder inom två år och med totalt 320 direkta deltagare bland politiska representanter, tjänstemän och frivilligorganisationer samt målgrupper. För att eliminera stereotyper och missvisade berättelser om flyktingar är det viktigt att förstå EU: s politik och strategi i olika medlemsstater.

Projektets mål är:

 • Att öka kunskapen om EU:s strategi för flyktingar och asylsökande med utgångspunkt i den europeiska agendan för migration; - Att öka kunskapen om de processer som välkomnar och integrerar flyktingar i partnerländerna;
 • Att utbyta bästa praxis på gränsöverskridande nivå om fokusområden som utbildning och skolgång, att få arbeta, samarbete med det civila samhället och ensamkommande minderåriga;
 • Att överföra eller anpassa nya modeller för att välkomna och integrera flyktingar;
 • Att skapa ett verktyg som förklarar medborgarnas olika arbetssätt i olika EU-länder.

Projektet startade våren 2018 och är ett tvåårigt projekt som Vänersborgs kommun är koordinator för.

WIR stöttas av SERN-nätverket och EU-programmet ”Europe for citizens” som medfinansierar projektet. Europe for Citizens är ett program under Erasmus+ som bland annat syftar till att främja europeiskt medborgarskap och förbättra förutsättningarna för demokratiskt deltagande på EU-nivå. Projektet riktar specifikt in sig på programmets mål gällande demokratiskt deltagande och samhällsengagemang för att bekämpa stigmatiseringen av invandrare, främja dialog mellan olika kulturer och en bidra till ömsesidig förståelse.

Dokument

Handbook for Welcome and Integration of Refugees in Euope , 3 MB. (, 3 MB)

 

 


IncluSVE (2018-2019) är ett projekt inom SERN-nätverket som fokuserar på inkludering och har som huvudmål att möjliggöra för unga personer med funktionsnedsättning att åka utomlands för att arbeta som volontärer.

Projektet startade i april i år och är ett ettårigt projekt som löper fram till april 2019. I samarbetet deltar aktörer från ett flertal europeiska länder, däribland Sverige, Frankrike, Polen, Portugal, Litauen, Spanien och Italien där kooperativet Kara Bobowski står som koordinator för hela projektet.

I augusti kommer två italienska volontärer tillsammans med sina assistenter till Vänersborg för att spendera tre veckor med att delta på olika dagliga verksamheter för funktionsnedsatta. Aktiviteterna kommer att skräddarsys utifrån volontärernas egna önskemål och behov.

I projektet ingår också att Vänersborgs kommun ska skicka två funktionsnedsatta ungdomar tillsammans med sina assistenter till kooperativet Kara Bobowski. Vistelsen planeras till februari nästa år då volontärerna ska spendera tre veckor med att delta i olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om att medverka i La Coccinellas verksamhet där man tillverkar olika hantverk eller att göra studiebesök på Antichi Sapori där man kan lära sig att göra egen färsk pasta.

IncluSVE-projektet är finansierat av EU genom Erasmus+ programmet ”European Volontary Service” som erbjuder unga i åldern 18-30 att arbeta som volontärer utomlands. Arbetet kan handla om allt ifrån barn och ungdomar till djurskydd, miljö och utvecklingssamarbete. Som volontär får man resa, boende och mat betalt samt en liten summa fickpengar.