Hoppa till innehåll

 

Projekt

Här hittar du information om de internaitonella projekt som Vänersborgs kommun deltar i tillsammans med våra kommunala samarbetspartners i Namibia och Botswana.

Hållbar strandutveckling

Våren 2016 startade ett nytt projekt inom partnerskapet med Botswana, Sustainable shorline development eller Hållbar strandutveckling.

Projektets mål är att om tre år ha en bild över vilka önskemål om strandnära utveckling som funnits i Vänersborg bakåt i tiden, vilka som finns nu, vad som har blivit verklighet och vad som inte realiserats. Vad har varit framgångsfaktorer och vad har  hämmat utvecklingen? Har vi tur kommer det fram guldkorn som vi tillsammans med alla engagerade privatpersoner, företag och föreningar kan realisera.

Projektet är en del av ett sedan tidigare väletablerat partnerskap mellan Vänersborgs kommun och Chobe District Council i Botswana. Kommunerna jobbar parallellt med projektet i respektive land och utbyter kunskap och inspiration sinsemellan.

Med i projektet från Vänersborgs kommun är: Pål Castell, planarkitekt; Hans Wallmander, stadsträdgårdsmästare och Karolin Olsson, näringslivsutvecklare.

Aktiviteter

De här aktiviteterna har genomförts eller är planerade: 

April 2016

Den botswanska projektgruppen besöker Vänersborg och första mötet med den svenska referensgruppen genomförs.

Oktober 2016

Det andra mötet med den svenska referensgruppen genomförs och projektgruppen besöker Botswana där man medverkar vid deras andra referensgruppsmöte.

Mars 2017

Tredje mötet med den svenska referensgruppen, information från Botswanaresan och fokus på miljö- och affärsutveckling. Projektgruppen besöker Botswana.

Aug/sep 2017

Den botswanska projektgruppen kommer till Vänersborg och referensgruppen här har sitt andra möte tillsammans med botswanierna.

Jan/feb 2018

Sista besöket i Sverige för den botswanska projektgruppen och referensgruppens sista möte tillsammans med hela teamet samlat (Sverige och Botswana)

Oktober 2018

Sista referensgruppsmötet och projektgruppen gör sitt sista besök i Botswana. Strategier för hur hållbar strandutveckling kan uppnås ska finnas framtagna för de båda länderna.

 

Social Inkludering 2.0 – Nätverk för funktionsnedsatta ungas tillgång till kultur och sport

Projektet Social Inkludering 2.0 – Närverk för funktionsnedsatta barn och ungdomars tillgång till kultur och sport startade våren 2017 och är ett treårigt projekt som löper fram till hösten 2019. Projektet sker inom det kommunala partnerskapet mellan Vänersborgs kommun och Chobe District Council i Botswana. Målet med projektet är att arbeta för funktionsnedsatta barns sociala inkludering och lika rättigheter. Projektet har ett starkt mänskliga rättigheters perspektiv, med utpräglad ömsesidighet mellan Chobe och Vänersborg och funktionsnedsattas rättigheter att delta i samhället på lika villkor.

För att öka den sociala inkluderingen av funktionsnedsatta barn samarbetar kommunerna på flera områden. Bland annat arbetar man för att höja kunskapen hos anställda om olika typer av funktionsnedsättningar, att öka allmänhetens förståelse om funktionsnedsatta barns rättigheter och att erbjuda barnen och ungdomarna långvarig tillgång till fritidsaktiviteter.

Under projektets gång kommer ett flertal kommunala förvaltningar och yrkesgrupper att inkluderas i arbetet. Från Vänersborgs kommun deltar bland annat personal från kultur och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsledare för social inkludering. På plats i Chobe är arbetet inriktat på specialskolan för funktionsnedsatta barn och ungdomar i orten Kachikau som i framtiden väntas fungera som ett nationellt exempel på ”bästa praxis”.

Vänersborgs kommun och Chobe District Council har tidigare haft ett mycket lyckat samarbete på temat social inkludering vilket har mynnat ut i det pågående projektet som fokuserar på samma ämne. Projektet ”Tematisk jobbskuggning inom området social inkludering 1.0” pågick åren 2013-2015 och fokuserade på sätt att förbättra båda organisationernas arbete för att öka graden av social inkludering.

Botswana

Vår kultursekreterare Klara Blomdahl träffar barn i Botswana.


EnviMaps18

Inom partnerskapet mellan Vänersborg och Chobe District Council i Botswana utförs för tillfället en förstudie som kretsar kring avfallshantering, återbruk och kartor, och som förhoppningsvis kan leda till ett ytterligare gemensamt projekt. Förstudien bygger på de värdefulla erfarenheter man samlat in i det pågående projektet ”Hållbar strandnära utveckling”.

Förstudien ”EnviMaps18” fokuserar på två gemensamma områden:

  • Ökad återvinning och återanvändning för att minska mängden avfall och samtidigt öka den lokala företagsamheten kopplat till återvunnet material
  • Förenkla kommunikationen i samhällsplaneringen i Chobe med hjälp av kartor och bilder istället för ord

Det är under tidigare samarbete som flera idéer till ett nytt gemensamt projekt har dykt upp. Chobe har till exempel visat intresse för Vänersborgs kommuns användning av kartmaterial i sin planering och ett samarbetsområde skulle därför kunna vara skapandet av ordentliga kartor och arbete med GIS (geografiskt informationssystem).

Vad gäller avfallshantering står både Vänersborgs kommun och Chobe District Council inför utmaningar. För Botswanas del samlas mycket av landets avfall aldrig in, och det som faktiskt blir insamlat transporteras antingen till Sydafrika för återvinning och återanvändning eller deponeras på soptippar. För Vänersborgs del står man inför en utmaning i att locka medborgarna att använda den planerade återvinningscentralen som ska invigas 2019, då den mer långtgående sorteringen kräver invånarnas engagemang.

Förstudien finansieras av ICLD och syftar till att uppnå verksamhetens mål för ökat medborgardeltagande. Studien pågår under april-okt 2018.