Hoppa till innehåll

 

Ros och ris i medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016

90 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med det liv de lever i Vänersborgs kommun. Och 38 procent av invånarna kan starkt rekommendera släkt och vänner att flytta hit.

Det visar den medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort åt Vänersborgs kommun. Medborgare i åldrarna 18-84 år har svarat på frågor om hur de ser på sin kommun och i undersökningen 2019 deltog 135 kommuner.

Undersökningen redovisas i tre olika delar.

Kommunen som plats att bo och leva på

Invånarna är nöjdare än andra undersökta kommuner med möjligheterna till utbildning, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Däremot är känslan av trygghet lägre. Att öka invånarnas upplevda trygghet ingår i kommunens medborgarlöfte för 2020. I 2020 års medborgarlöfte fortsätter kommunen, tillsammans med polisen, att genomföra trygghetsfrämjande insatser med särskilt fokus på Sportcentrum och i Brålanda.

Så nöjda är medborgarna

Här frågas efter hur medborgarna uppfattar den verksamhet som kommunen bedriver. Vatten och avlopp får ett väldigt högt betyg. Även kultur samt gång och cykelvägar hamnar över betygssnittet för riket.

- Svaren från medborgarundersökningen är viktiga för oss då det ger ett kundperspektiv på vår verksamhet. Invånarna är ju också våra kunder, och vi måste kunna infria det vi lovat dem. Att vi får höga poäng är mycket roligt, säger Daniel Larsson, chef för Vatten och avlopp.

I årets undersökning ställde kultur- och fritidsnämnden tilläggsfrågor om hur invånarna tar del av information om kommunens (kultur)evenemang, utifrån ett politiskt mål om att öka synligheten av kulturverksamheter och evenemang.

- Vi har använt SCB medborgarundersökning för att få bättre kunskap om hur våra invånare vill ta del av information om evenemang. Att få deras svar är jätteviktigt för våra verksamheter eftersom det är dem vi är till för, kommenterar Amanda Christiansdotter, administrativ chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

De områden som får lägre poäng i attitydundersökningen är förskolan och grundskolan.

Så ser medborgarna på sitt inflytande

Möjligheten till påverkan hamnar på en nivå som SCB beskriver som ”inte godkänd”. Invånarna är mindre nöjd än dem i andra kommuner gällande påverkan och förtroende, även om det inte är en säkerställd förändring mot kommunens resultat i mätningen 2017.