Hoppa till innehåll

 

Förvaltningsorganisation

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

Vad gör en förvaltning?

Vänersborgs kommun har sex förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.
På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Vänersborgs kommun arbetar 3 600 anställda.

Organisationsschema förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Revisorer Demokratiberedning Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltning Kommunkontoret IT-kontoret Ekonomikontor Personalkontor Kultur- och fritidsnämnden Barn och utbildningsnämnd Förskola/Barnomsorg Grundskola/Grundsärskola Kultur- och fritidsförvaltning Fritid Kultur Musik Socialnämnd Socialförvaltning Vård och omsorg Personligt stöd och omsorg Individ och familjeomsorg Arbete, sysselsättning, integration Miljö och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsförvaltningen Kart- och Geodata Plan- och bygglovsenhet Lantmäterienhet Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Gatuenhet Tekniska Vänersborgs Kretslopp & Vatten Kostenheten Fastighet och service Valnämnd Överförmyndarnämnd Valberedning Barn- och utbildningsförvaltningen