Hoppa till innehåll

 

Juridik och säkerhetsavdelning

Juridik- och säkerhetsavdelningen bistår nämnder, förvaltningar och bolag med råd och stöd i juridiska frågor.

Avdelningen utför rättsutredningar, upprättar, tolkar och granskar avtal, gör sekretessprövningar samt är delaktiga i rättsliga processer i förvaltnings- och allmän domstolar.

Avdelningen ansvarar för det strategiska och samordnande arbetet med skydd och säkerhet inkluderande krishantering och informationssäkerhet.

Överförmyndarverksamheten och dess kansli ingår i Juridik och säkerhetsavdelningen, som rapporterar till överförmyndarnämnden.
I arbetsuppgifterna ingår att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt att handlägga ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Läs mer om överförmyndarnämndens verksamhet

KONTAKT

Avdelningschef 
Pernilla Bertilsson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se