Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-06-17

Fullmäktige i korthet 15-06-17

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 17 juni 2015, som börjar redan kl 13 på grund av att budgeten ska avhandlas.

Ljunggren inledde med att hälsa välkommen till det första ”papperslösa” mötet, ledamöterna hade alltså handlingarna enbart digitalt.

Ekonomichef Thomas Sannemalm och budgetekonom Ewa Lundqvist började med att informera om Mål- och Resursplan 2016-2018 samt investeringsbudget 2016-2020.

1.
Information om delårsrapport till och med april 2015. Den berättar om hur kommunen ligger till ekonomiskt efter årets fyra första månader. KF noterar informationen

2.
Dagens stora punkt på dagordningen är budgeten. Eller, som den egentligen heter, Mål- och Resursplan 2016-2018 samt investeringsbudget 2016-2020. Efter en

Beslutet tas efter en sex timmar lång diskussion och efter flera voteringar. I slutvoteringen blir siffrorna 28-15. Åtta ledamöter avstår. Flera ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Några axplock:
Investeringarna väntas bli 240 Mkr nästa år.
Resultatet väntas bli 12 Mkr.
Totalt omsätter kommunen drygt 2 miljarder kronor.
Barn- och utbildningsnämnden får en utökad ram med 9 Mkr, Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram med 3 Mkr och Socialnämnden får en utökad ram med 3 Mkr.
Skatten förblir oförändrad.

I samma ärende ingår också beslut om en ny VA-taxa.

3.
Barn- och utbildningsnämnden begär mer pengar, en ramökning om 23,4 Mkr, med anledning av ett ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg. KF beslutar att tillföra nämnden 9 Mkr, samtidigt som man skickar med en uppmaning till nämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Flera ledamöter vill ge nämnden mer pengar och voteringen är jämn och slutar med siffrorna 28-23. Flera ledamöter reserverar sig mot beslutet.

4.
Kultur- och fritidsnämnden begär mer pengar, en ramökning på 6,5 Mkr. KF säger ja till ett tillfälligt budgettillskott på 6,5 Mkr under 2015. Av dessa går 6,1 Mkr till Arena-Fritid och 0,4 Mkr till Musik & Ungdom. Flera ledamöter reserverar sig mot beslutet.

5.
KF beslutar om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen enligt de nivåer som Skolverket har tagit fram.

6.
Litab Lack är ett företag på Trestad Center. Företaget startades 1976 och blästrar och lackar 500 fordon om året. Nu vill företaget utöka verksamheten. Därför säger KF ja till att sälja kommunal mark till Litab Lack för 1,65 Mkr.

7.
Företaget Separation Solution AB vill bygga en återvinningsanläggning på Vargöns industriområde. KF säger ja till att sälja 10 190 kvadratmeter à 130 kronor till företaget.

8.
När och var får man inte elda utomhus? Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har kommit in med förslag till Föreskrifter om eldningsförbud. KF antar föreskriften.

9.
KF antar ett nytt program för ”kommunala angelägenheter” som utförs av privata utförare. Detta görs varje mandatperiod.

10.
- Alla som vistas i Vänersborgs kommun ska ges tillgång till relevanta, konkurrenskraftiga digitala tjänster.
 -Tillgång till god digital infrastruktur är minst lika viktig för Vänersborgs kommun som annan infrastruktur i form av vägar och järnvägar.
- Att erbjuda ”Wifi Hotspots” på ett flertal turistmål underlättar besökarnas möjligheter att ta del av sevärdheter samt öka deras möjligheter att hålla kontakt med släktningar och vänner på hemmaplan.

Det är några av punkterna i den Fiberstrategi 2015-2022 som KF antar.

11.
Under sommaren kan det dyka upp akuta ärenden. Därför tar KF beslut om att låta Kommunstyrelsen (KS) få disponera högst 5 Mkr för sådant som inte kan vänta.

12.
Utvecklingskontoret har tagit fram utredningen ”Inflytande för barn och ungdomar”, med en Möjlighetskatalog som bilaga.

Den innehåller många bra förslag, tycker KF ger KS i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder genomföra ett utvecklingsprojekt för större ungdomsinflytande.

13.
Annalena Levin (C) m fl har motionerat om fossilfri uppvärmning. Bland annat vill hon ersätta kommunens oljepannor med det mest miljövänliga, ekonomiska fossilfria alternativet. Bra idé, tycker KF och säger ja till motionen.

14.
Kunskapsförbundet Väst ansvarar för den kommunala gymnasieverksamheten i Tvåstad. KF beslutar att godkänna förbundets årsredovisning för 2014 och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2014.

Under denna, och nästa, punkt anmäler KF:s ordförande Lars-Göran Ljunggren jäv och klubban tas över av Sigyn Lindbom. Flera ytterligare ledamöter anmäler jäv.

15.
KF beslutar att godkänna Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2014 och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2014.

16.
KF beslutar att godkänna Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds årsredovisning för 2014 och beviljar styrelsens ansvarsfrihet för 2014.

17.
Hur tänker den nya Kultur- och fritidsnämnden hantera Arena Vänersborg? Den frågan ställer Stefan Kärvling (V) i en interpellation.

Marika Isetorp (MP), ordförande i Kultur och fritidsnämnden svarar:
Om någon är intresserad av att köpa Arenan bjuder jag in till diskussion. Om det kommer fram idéer för hur Arenan kan användas jämfört med idag är jag lyhörd för det.

18.
KF beslutar om en omfördelning av revisionsuppdrag efter en skrivelse från Thomas Boström (M), ordförande i kommunens revisionskollegium.

Ordförande Lars-Göran Ljunggren tackade ledamöterna för vårens insatser och önskade en trevlig sommar till fullmäktiges ledamöter och till de anställda i Vänersborgs kommun.