Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-09-16

Fullmäktige i korthet 15-09-16

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 16 september 2015.

Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen till höstens första möte och förrätta upprop.

 

Mötet inleddes med ett uppskattat kulturinslag i form av dans av barn och ungdomar från Restad Gård.

1.
Det finns möjlighet att få bidrag från kommunen till enskilda vägar. Detta regleras i ”Grunder för bidrag till enskild väghållning”. De tidigare reglerna var från 1991. Därför fattade KF beslut om nya riktlinjer.

2.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bl a socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

3.
Nästa års första möte med KF är den 3 februari. Det framgår av beslutet om nästa års sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och KF.

4.
AB Vänersborgsbostäder vill bygga 48 hyreslägenheter på fastigheten Cypressen 17. Det är där som Café Mic och Huvudnässkolans gamla gymnastiksal låg. KF godkände försäljningen av tomten för en summa av 4 561 000 kronor, vilket anses vara ett marknadsmässigt pris.

5.
Som framgick av punkt 4 har AB Vänersborgsbostäder köpt Cypressen 17. Bolaget har också planer på att bygga om och till fastigheterna Skeppet och Gläntan på Niklasbergsområdet. Därför beslutade KF att utöka bolagets borgensram med 160 Mkr.

6.
Det är investeringar på gång i Vattenpalatset. Hyresvärden skjuter till sex miljoner kronor. För att Vattenpalatset Vänerparken AB ska ha råd med ”sin del” av investeringen beslutade KF om en nyemission om 1,5 Mkr.

7.
En om och tillbyggnad av LSS-boendet på Tagelgatan är på gång. Därför sa KF ja till att ge Samhällsbyggnadsnämnden 3,5 Mkr i investeringsbudget.

8.
Kultur- och fritidsfrågorna har ju flyttats från Barn- och utbildningsnämnden och fått en egen nämnd. Men alla pengar hamnade inte rätt,
till exempel till vissa löner. Därför sa KF ja till att rätta till det.

9.
Mulltorps skola ska byggas om och till. Därför begär Barn-
och utbildningsnämnden att investeringsmedlen ska ökas med 3 Mkr till 10,6 Mkr.
KF sa ja. Nämnden ville också ha 0,6 Mkr för höjd hyra. Det tyckte KF kunde
vänta eftersom det inte blir så stor effekt under detta år.

10.
Det pågår ett bygge av en efterlängtad rondell vid Korseberg. Den beräknas vara färdig före årsskiftet. Samhällsbyggnadsnämnden vill omfördela 2,5 Mkr, som var avsatta för ombyggnad av Fisktorget, till bygget av rondellen. Det sa KF ja till.
Dessutom fick nämnden ok till att använda 1 Mkr till belysningsutsmyckning vid den nya cirkulationsplatsen i Korseberg.

11.
Peter Göthblad (FP) m.fl.har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att bygga på våningar på vissa hur runt gågatan för att skapa fler bostäder. Bra idé, tyckte KF och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att det utreds.

12.
I ett medborgarförslag har Mattias Andersson m.fl. föreslagit att kommunen ska utreda hur skolsituationen i Blåsut och Öxnered ska lösas. Det gillade KF, som beslutade att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över detta i samband en utredning av den framtida organisationen och skolenheternas kapacitet i centrala Vänersborg.

13.
Niklas Claesson (M) hat ställt en fråga till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden, Benny Larsson (S). Han undrar om kommunen har undersökt alla möjligheter att kunna sälja Villa Björkås, exempelvis genom att ansöka om ändring av testamentets villkor.
Benny Augustsson svarade: Vi har inte undersökt möjligheterna.

14.
KF utsåg nämndemän. Antalet nämndemän beror på folkmängden och uppgår till 23 stycken. Mandatperioden är 2016-2019. 22 av dessa valdes enhälligt. Den 23 platsen lottades och vanns av Välfärdspartiet och Bengt Rydholm.

15.
Peter Trollgärde (S) valdes till ny ordförande i Socialnämnden efter Lennart Niklasson (S).

16.
Hans-Jürgen Ackermann (FP) avsade sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Socialnämnden. Helge Kneese (FP) valdes till uppdraget.

17.
Emelie Carlbom (M) avsade sig sina uppdrag i flera olika nämnder och styrelser.
Följande tar över:
Anton Lidell som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Henrik Dhejne som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Ann-Helen Selander som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum.
Niklas Claesson som ersättare i KFs valberedning.
Izabel Johansson som ersättare i Demokratiberedningen.

18.
Motion från Niklas Claesson (M) om att utvärdera Vänersborgs kommuns engagemang som ”Fairtrade City”.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen.

19.
Motion från Lutz Rininsland (V) om Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen.

20.
Interpellation från Lutz Rininsland (V) angående beslutsprocessen i ägarsamrådet för Kunskapsförbundet Väst. Den är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).
Dahlin svarar vid nästa sammanträde.

Fråga från Lutz Rininsland (V) till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående nämndens hantering av allmänna handlingar och diarium.
Benny Augustsson (S) svarade: Förvaltningen ska ha rutiner som överensstämmer med lagar och regler. Vi ska nu se över rutiner och ändra om det är något som inte stämmer.

Fyllnadsval för Sverigedemokraterna till uppdraget som revisor. Jimmy Engström valdes.

Anne Sophie Aronsson (S) avsade sig sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. Platsen blir vakant.

Bengt-Olof Stake (FP) avsade sig sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ingemar Andersson (FP) tar över uppdraget.