Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-10-21

Fullmäktige i korthet 15-10-21

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 21 oktober 2015. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Kommunens ekonomikontor har sammanställt en delårsrapport till och med augusti 2015. Revisorerna har granskat den om kommit fram till att den är gjord enligt konstens alla regler och att den ger KF ett bra underlag för att ha koll på kommunens verksamhet. Enda anmärkningen är att investeringarna inte i tillräckligt hög grad finansieras med egna medel.
KF noterade informationen.

2.
I delårsrapporten kan man se hur kommunen ligger till ekonomiskt och om den ser ut att nå uppsatta mål. En prognos visar att kommunen kommer att gå 22 Mkr plus i år.
KF noterade informationen.

3.
Vänersborg samarbetar med andra kommuner Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest står i dag för nära hälften av kommunsektorns upplåning. På grund av nya EU-regler behöver Kommuninvest öka sitt egna kapital. KF sa ja till att betala en extra medlemsinsats om drygt 22 Mkr.

4.
KF gav klartecken till Samhällsbyggnadsnämnden att få sälja och köpa fastigheter till ett värde upp till 50 prisbasbelopp. I år är ett prisbasbelopp 44 500 kr. Undantag är om köpet eller försäljningen är av ”principiell beskaffenhet, strategisk eller av större vikt”. Då ska KF fatta beslutet.

5.
Varje kommun är skyldig att varje mandatperiod upprätta en Risk- och sårbarhetsanalys. Den ska stärka kunskapen om vilka hot och risker det finns i kommunen och ge ett underlag för beslut som minskar dessa risker. KF beslutade att anta analysen och överlämna den till Länsstyrelsen.

6.
Prognoserna pekar på att Kunskapsförbundet Väst, KV, går med ett underskott om 9 Mkr. Språkintroduktionen står för merparten. Därför ansöker KV om ett tillskott på drygt 2,6 Mkr av Vänersborgs kommun. KF beslutade att skjuta på beslutet till bokslutet för 2015.

7. De kommunala bolagens årsredovisningar har lämnats över till KF för kännedom.
KF noterade informationen.

8.
Sedan 2012 finns möjligheten att lämna in medborgarförslag. KF fick en redovisning över förslag som ännu inte är avgjorda. Det gäller förslag att öppna en tåghållplats i Brålanda och att utreda skolsituationen i Blåsut och Öxnered. KF noterade informationen.

9.
KF fick en redovisning över motioner som inte är slutbehandlade eller avgjorda. KF noterade informationen.

10.
Ola Wesley lämnade i februari in en motion om att KF-ledamöter och ersättare skulle kunna erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst under högst tio pryodagar per mandatperiod. Personalkontoret menar att den möjligheten finns i nuvarande bestämmelser och därför avslog KF motionen.

11.
Bo Carlsson (C) och Benny Augustsson (S) har lämnat in en motion om social hänsyn vid offentlig upphandling. Bra idé, tyckte KF och biföll motionen.

12.
Lutz Rininsland (V) har lämnat in en motion om en preliminär utvärdering av två år med KV. KF sa ja och förutsatte att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv.

13.
Lutz Rininsland (V) har i en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) frågat om beslutsprocessen i ägarsamrådet för KV.
Marie Dahlin svarar: Kommunallagen gäller. Kan dela uppfattningen om otydlighet om information från ägarsamrådet. Inga protokoll förs, bara minnesanteckningar

14.
Henrik Harlitz (M) utsågs till ny ledamot i KF efter Emelie Carlbom (M). Ny ersättare blev Anton Lidell (M).

15.
Motion från Adam Frändelid (V) och Åsa Olin (V) om fritt WiFi på centrumnära platser.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

19.
Motion från Adam Frändelid (V) om webb-tv-sändning av KFs sammanträden.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen.

20.
Motion från Adam Frändelid (V) om utomhusgym i grön miljö.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

21.
Motion från Anders Strand (SD) om Nuntorpsskolans framtid.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

22.
Motion från Åsa Olin (V) om att öppna ett sportotek.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

23.
Fråga från Lutz Rininsland (V) till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om uppgifter på kommunens hemsida i mark- och exploateringsområdet.
Benny Augustsson svarar: Ta kontakt med sidansvarig direkt.

24.
Sigyn Lindbom (S) avsäger sig uppdraget som ordförande i AB Vänersborgsbostäder. Platsen blir vakant tills vidare.