Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-12-09

Fullmäktige i korthet 15-12-09

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 9 december 2015, det sista för året. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Mötet började med utdelning av olika priser:

Kulturpris: Ulf Wadenbrandt med motiveringen:
”Ulf Wadenbrandt har under många år och på en rad olika sätt bidragit till Vänersborgs levande musikscen genom att leda orkestrar, musikkår och musikaliska projekt av olika slag. Han är älskad av såväl publik som av de musiker han arbetar med. Genom sin medverkan på turnéer nationellt och internationellt fungerar Ulf även som en viktig ambassadör för Vänersborgs kommun och dess musikliv.”

Kulturstipendium: Johan Wiman med motiveringen:
”Johan Wiman arbetar ambitiöst och målmedvetet mot en karriär som bildkonstnär. Han väljer att fokusera på måleriets analoga uttryck och ta vara originalets kraft i en tid där allt är tillgängligt digitalt. Johan Wiman tilldelas Vänersborgs kommuns kulturstipendium 2015 för sitt förhållningssätt att även bildkonst är en konstform vars upplevelse kräver en interaktion med originalverket för att komma till sin rätt. Nämnden ser fram emot att få ta del av resultatet av de studieresor Johan Wiman planerar att genomföra med hjälp av stipendiet.”

Pedagogpriset:
Dalboskolan, Anna Edensvärd och Håkan Malmsköld
Silvertärnan, Kristina Larsson Johansson
Förskolan Villa Korseberg, Börje Palmér

2.
Socialnämnden befarar ett rejält underskott i år och har därför begärt ett tilläggsanslag på 21,1 Mkr. KF:s beslut blev att avslå Socialnämndens begäran.

Redan tidigare har Kommunstyrelsen beslutat att föra dialog med Socialnämnden för att den ska nå en budget i balans nästa år.

3.
Enligt kommunallagen ska KF varje år besluta om att betala ut partistöd. Enligt de regler som finns blev beslutet att det totala partistödet till de nio partierna i KF blir drygt 1,4 Mkr nästa år.

4.
Regeringen har beslutat att ge Vänersborgs kommun ett extra statsbidrag för åren 2015-16 på 73,8 Mkr. Pengarna delas ut med anledning av den stora flyktingströmmen. KF beslutade att 25 Mkr ska användas för finansiera förvaltningarnas etableringskostnader för i år. Vad resten av pengarna ska användas till behöver diskuteras mer, men förhoppningen är att KF kan ta ett beslut vid mötet i mars.

Beslutet togs efter votering med siffrorna 37-13 (1 ledamot avstod).

5.
Kunskapsförbundet Väst har lämnat delårsrapport t o m augusti 2015. KF noterade informationen.

6.
Jonathan Axelsson (M) har lämnat in en motion om en långsiktig strategi för kommunens simhallar. Bra idé, tyckte KF och gav i uppdrag åt Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, att ta fram en sådan strategi.

7.
Sigyn Lindbom (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot, tillika ordförande i styrelsen för AB Vänersborgsbostäder. KF beslutade att utse Jörgen Hellman (S) till att få dessa uppdrag.

8.
Anwar Rasul (S) avsade sig uppdraget som ersättare i Vattenpalatset Vänerparken AB samt Valnämnden.

Han ersätts i Vattenpalatset av Peter Ojala (S) i Valnämnden av Gunilla Nilsson (S).

9.
Kristina Kay (V) avsade sig uppdraget som ledamot i KF och ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MoH.

Uppdraget i MoH går till Eva Lindgren (V). Ärendet om uppdraget i KF överlämnas till Länsstyrelsen.

10.
Kenneth Borgmalm (S) utsågs till ny ersättare i Socialnämnden efter Johanna Olsson (S).

11.
Motion från Ola Wesley (SD) om att Björkås park kompletteras med belysning på lämpliga platser.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

12.
KF beslutade att utse Torsten Gunnarsson (S) till revisorsersättare för Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB.

13.
Fråga från Lutz Rininsland (V) till Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om vilken beredskap kommunen har för nya bostäder.
Dahlin var inte närvarande vid mötet och svarar därför vid nästa KF-möte.


Ordförande Lars-Göran Ljunggren avslutade med att be kommundirektören Ove Thörnkvist framföra KF:s tack till all kommunal personal för gott utfört arbete under året. Han tackade också presidiet och tjänstemännen på podiet i fullmäktigesalen för gott stöd. Och så önskade han en God jul och ett Gott nytt år.