Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-02-03

Fullmäktige i korthet 16-02-03

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 3 februari 2016, det första för året. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Kommunfullmäktige, KF, fastställde nya taxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf, för myndighetsutövning och myndighetstillsyn. Taxan har justerats bland annat med hänsyn till budgeterade löneökningar.

2.
Samhällsbyggnadsnämnden planerar en uppgradering och ombyggnad av kök och matsalar vid flera skolor i projektet Framtida kök. KF beslutade att satsa 8,2 Mkr på Onsjöskolan och Mariedalskolan.
Under 2016 investeras det ytterligare 5,1 Mkr på kök och matsalar på dessa två skolor.

3.
KF godkände att Barn- och utbildningsnämnden reviderar barnomsorgsavgiften för maxtaxa. De nya avgifterna börjar gälla den 1 april.

4.
Kunskapsförbundet Väst, KV, gymnasieverksamheten, har begärt ett utökat förbundsbidrag om 16,2 Mkr för i år. KF sa ja till Vänersborgs del, 6,4 Mkr, under förutsättning att Trollhättans stad skjuter till sin del av beloppet.

5.
Närf har lämnat delårsrapport t o m augusti 2015. KF noterade informationen och har tagit del av revisorernas slutsats och PWC:s mycket kritiska anmärkningar.

6.
Fyrbodals kommunalförbund har lämnat delårsrapport t o m augusti 2015. KF noterade informationen.

7.
KF antog ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar, exploateringsavtal samt försäljning av kommunägda fastigheter”.

8.
Kommunen har en Demokratiberedning. För att även ersättare ska få möjlighet att delta och yttra sig vid beredningens möten beslutade KF att ändra i dess regler.

9.
Sedan flera år pågår ett arbete att skapa Wargön Innovation, ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum inom hållbar process- och produktionsteknik, av det tidigare Holmenområdet.
Nästa fas kallas etableringsskedet och enligt budget behöver projektet drygt 22 Mkr. Vänersborgs andel skulle vara 6,65 Mkr. Övrig finansiering skulle komma från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
KF ställde sig bakom projektet. Om det visar sig att etablering av ett planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016.

10.
KF godkände reviderade ägardirektiv för Dalslands Turist AB. Bolaget ägs, förutom av Vänersborgs kommun, även av Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Åmål.

11.
Det finns ett planprogram för att utveckla stadsdelen Onsjö. KF godkände planen och gav Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

12.
Utbyggnaden av VA längs Vänerkusten fortsätter. KF beslutade att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, etapp 6, Norra Sikhall med fastigheten Gällnäsudde 1:4.

13.
Som punkt nr 12, gällande etapp 8 för Gestads-Takan södra.

14.
Som punkt nr 12, men gällande etapp 8 för Gestads-Takan norra.

15.
Som punkt nr 12, men gällande etapp 8 för norra Timmervik.

16.
Som punkt nr 12, men gällande etapp 8 för södra Timmervik.

17.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland annat socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

18.
Gunnar Lidell (M) m fl har motionerat om att göra i ordning ett område för att bygga mindre, billiga hus i närheten av resecentrum i Öxnered. Bra idé, tyckte KF och biföll motionen. Intentionerna i motionen ska nu integreras i det fortsatta arbetet med planprogram för Skaven/Öxnered.

19.
Cecilia Skenhall (SD) har motionerat om ridning för människor med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat en ramp på Brätte Ridskola för att öka tillgängligheten. KF gillade förslaget och biföll motionen.

20.
Adam Frändelid (V) utsågs till ny ledamot i KF efter Kristina Kay (V). Det innebär i sin tur att Emir Terzic (V) utsågs till ny ersättare.

21.
Lutz Rininsland (V) hade ställt en fråga till Marie Dahlin (S) om vilken beredskap kommunen har för nya bostäder. Nu tog han tillbaka frågan och KF avskrev ärendet.

22.
I en interpellation ställer Lutz Rininsland (V) följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S): ”Hur står det till med bostadsplaneringen och med riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Vänersborg – när följs lugnande besked och diverse avsiktsförklaringen till handling?”
Marie Dahlin svarar bl a: Vi har många områden på gång i närtid, och då menar jag inom ett par år. Både privata och via vårt lokala bostadsbolag.

23.
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) från Lutz Rininsland (V) angående ”Kallelse till presidieöverläggning rörande fördelning av extra statsbidrag med anledning av kommunernas flyktingmottagande.”
Marie Dahlin svarar bl a: Kunskapsförbundet var inte inbjudet, men vi kommer att ta hänsyn till deras behov. Men vi behöver samråda med Trollhättan.

24.
I en interpellation ställer Ola Wesley (SD) en fråga angående ”Önskvärda kommunala insatser för att främja bredbandsutbyggnaden” till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).
Dahlin svarar bl a: Jag ville att alla tätorter i Vänersborg skulle fibreras samtidigt och inte bara vissa ”lätta områden”. Jag ville också att alla skulle få samma möjlighet ungefär samtidigt. Efter att de 18 månader som Telia har exklusivitet är det fritt fram för andra aktörer.

25.
I en interpellation ställer Kurt Karlsson (SD) en fråga angående vad som görs för att förekomma brottslighet och negativ utveckling bland nyanlända till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).
Dahlin svarar bl a: Kommunledningen har ett ansvar att stävja all kriminell utveckling i vår kommun. Men det har inget med de
asylsökande att göra.

26.
Gunilla Nilsson (S) utsågs till ny ersättare i Valnämnden efter Anwar Rasul (S).

27.
Sigyn Lindbom (S) har avsagt sig följande uppdrag:
Ledamot i KF
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot i Miljö- och hälskoskyddsnämnden
Ledamot i Personal- och förhandlingsutskottet
Ersättare i Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg
Uppdragen är tills vidare vakanta.

28.
Anne Sophie Aronsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i KF. Detta överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

29.
Anna Rudebou Svedung (M) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i Närf. Platsen tas av Dan Åberg (M).

30.
Magnus Bäckström (VFP) har avsagt sig uppdraget som ledamot
i Barn- och utbildningsnämnden. Gunnar Johansson (VFP) tar hans plats.

31.
Helge Kneese (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
KF, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i unskapsförbundet Väst samt ledamot i Socialnämnden.
Jan Carlstein (L) utsågs till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Daniel Bengtsson (L) till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Tove af Geijerstam (L) till ny ledamot i Socialnämnden samt
Peter Göthblad till ny ledamot i Kunskapsförbundet Väst.

 

Ljunggren avslutade mötet med att hälsa välkommen till
kommunens födelsedag på lördag kl 10-13 i kommunhuset.


KONTAKT

Maud Rudquist

0521-72 11 31