Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-03-23

Fullmäktige i korthet 16-03-23

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 mars 2016. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Första punkten var en genomgång av den tekniska utrustningen. Den ska bland annat användas vid omröstningar, närvarokontroll och för att hålla ordning på talarordningen.

2.
Dialog och inspiration kring bostadsbyggandet. Inbjudna talare var Jacob Hellström och Göran Carlsson från Länsstyrelsen, Bertil Widén från Härryda kommun och Jasmina Lilja, chef för plan- och bygglovsenheten på Vänersborgs kommun.

3.
Nu ska även Nordkroken få kommunalt vatten och avlopp. Därför beslutade KF att införa ett så kallat verksamhetsområde för Nordkroken. Det innefattar också spillvatten och dagvatten.

4.
I bokslutet ska nämnderna redovisa investeringsprojekt som inte har utförts och föreslå vilka av dessa som ska överföras till innevarande års budget. Samhällsbyggnadsnämnden har ett antal sådana projekt och därför beslutade KF att revidera den nämndens investerings- och exploateringsbudget för åren 2016-2020.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet.

5.
För att underlätta för kommunerna att hantera den rådande flyktingsituationen beslutade riksdagen om ett tillfälligt stöd. För Vänersborgs del uppgår det till 74 Mkr. I december beslutade KF att 25 Mkr av dessa skulle användas för att finansiera förvaltningarnas etableringskostnader.
Nu tog KF beslut om hur resterande belopp på 49 Mkr ska fördelas:

- Komvux inkl språkintroduktion 4,5 Mkr
- Kommunstyrelsens förfogandeanslag 15,0
- Överförmyndarnämnden 1,5
- Barn - och utbildningsnämnden 9,0
- Socialnämnden 15,0
- Kultur- och fritidsnämnden 4,0

Detta är alltså extra budgettillskott som endast kan användas under 2016. Nu är det upp till respektive nämnd att mer i detalj besluta om hur de extra pengarna ska användas.

6.
Det finns planer på att tillgänglighetsanpassa Vänersborgs museum. Enligt förslaget byggs en ny huskropp i glas på tre våningar utanför museets nordöstra hörn. KF beviljade därför Samhällsbyggnadsnämnden en utökad investeringsbudget om 2,7 Mkr.

7.
Hur och var ska maten till skola, förskola och social omsorg lagas i Vänersborg? Det har utredningen ”Framtida kök” tittat på. KF beslutade att utredningen ska ligga till grund för fortsatt arbete inom området. Några fördelar är att:

- måltiderna lagas närmare gästen
- kortare varmhållningstider
- minskade transportkostnader
- mindre miljöpåverkan

8.
Varje mandatperiod ska kommunen revidera sin ”Lednings- och informationsplan för särskilda och extraordinära händelser”. KF klubbade igenom en ny plan, som utgår från den av KF tidigare beslutade Risk- och sårbarhetsanalysen.

10.
Motion från Adam Frändelid (V) om barnomsorg på kväll, natt och helg.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden.

11.
Val av Mats Andersson (C) till ny ledamot i KF efter Carl-Ewert Berg (C). Det innebär att Henrik Jansson (C) blir ny ersättare.

12.
Val av Lars-Göran Ljunggren (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Joakim Sjöling (S).

13.
Medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer vid 65 års ålder.
Förslaget skickas på remiss till Kommunstyrelsen.

14.
Motion från Gunnar Lidell (M) med flera angående situationen i Kunskapsförbundet Väst.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen.

15.
Motion från Ola Wesley (SD) om att ta fram regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

16.
Motion från SD-gruppen om åldersbestämning av ensamkommande.
KF bedömde att förslaget låg utanför kommunens kompetensområde och beslöt därför att den inte skulle tas upp.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se