Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-27

Fullmäktige i korthet 16-04-27

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 27 april 2016. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Mötet inleddes med en föreläsning av Lennart Pettersson från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Han var inbjuden av demokratiberedningen att tala om ”Samtalstonen i politiken”.

2.
Revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för 2015. Revisorerna tycker att nämnderna i huvudsak har skött sig bra. Några generella invändningar:

  • Kritik till Kommunstyrelsen för ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst
  • Rutiner för uppföljning av bisysslor.
  • Socialnämndens bristande ekonomiska styrning och underskott.

KF beslutade att bevilja alla berörda ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

3.
Ekonomikontoret har gjort ett förslag till årsredovisning för 2015. KF godkände både den och bokslutet.

4.
Ekonomikontoret har ställt samman nämndernas verksamhetsberättelser för 2015. KF noterade informationen som lämnades i nämndernas berättelser.

5.
I juni varje år beslutar KF om budgeten, eller Mål- och resursplanen som den egentligen heter. Så även 2015. Beslutet överklagades dock av Morgan Larsson (VFP). Förvaltningsrättens dom gör att beslutet måste tas om, vilket skedde i afton.
Efter en lång debatt ändrades det beslut som togs i juni. Efter votering med siffrorna 28-22 vann det förslag som hade lagts av partierna M, L och KD.
De stora skillnaderna jämfört med juniförslaget är att

  • Barn- och utbildningsnämnden får 16 Mkr extra
  • Socialnämnden får 15 Mkr extra
  • Byggnadsnämnden får 1 Mkr extra
  • Kultur- och fritidsnämnden får 2 Mkr extra

6.
Kunskapsförbundet Väst gick back förra året. Därför begär de mer pengar av ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg. KF sa ja till att skjuta till sin del på närmare 4,8 Mkr.

7.
Det finns ett antal motioner som inte är slutbehandlade eller avgjorda. KF fick ta del av en redovisning av dessa.

8.
I Vänersborg är det sedan några år möjligt att lämna medborgarförslag. De förslag som har kommit in under våren 2016 redovisades.

9.
”Medarbetarna i Vänersborgs kommun ska se sitt arbete som meningsfullt, känna arbetsglädje och ha organisatoriska förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.” Så står det i kommunens nya Personalpolicy. I och med att KF klubbade igenom den nya policyn upphör den gamla, från 2006, att gälla.

10.
Med anledning av en motion från Per Sjödahl och Marika Isetorp (MP) beslutade KF för två år sedan att den så kallade parkeringsnormen skulle ses över. Det mynnade ut i att KF antog ”Regler för parkeringsköp”. Det används när en fastighetsägare inte kan ordna tillräckligt med p-platser enligt normen. Då kan fastighetsägaren avtala om att nyttja annan parkering inom gångavstånd.

11.
KF godkände en reviderad bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda.

12.
I en motion föreslår Kurt Karlsson och Ola Wesley (SD) att kommunen skriver avtal med Migrationsverket om att endast ta emot kvinnliga asylsökande ungdomar. Bedömningen är att inte detta är praktiskt möjligt, varför KF avslog motionen.

13.
Isabell Bergman (VFP) avsade sig uppdraget som ersättare i KF. Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

14.
Ett medborgarförslag från Carl-Ewert Berg om att kommunen ska utreda möjligheten att få mat lagad i respektive brukares hem.
Förslaget skickas på remiss till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden.

15.
Ett medborgarförslag från Carl-Ewert Berg om hantering av grovsopor i den norra kommundelen. 
Förslaget skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

 


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se