Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-23

Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2016

Nedan följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 juni 2016, som började klockan 10.00 på grund av att budgeten skulle avhandlas.

Budgetekonom Ewa Lundqvist informerar om Mål- och Resursplan 2017-2019 samt investeringsbudget 2017-2021.

Några ärenden från sammanträdet

1.
Information om delårsrapport till och med april 2016. Den berättar om hur
kommunen ligger till ekonomiskt efter årets fyra första månader. KF noterar informationen och beslutar om följande tillfälliga anslag för år 2016: Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 Mkr för år 2016 och Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 10 Mkr för år 2016.

2.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 04-21, § 54, att begära att få omfördela 1 500 Tkr från Idrottshuset till Ishallen i
investeringsbudget 2016. Bakgrunden är att akuta åtgärder behöver vidtas avseende ishockeyrinken i ishallen. Kommunfullmäktige medger att
Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar 1 500 Tkr från idrottshuset till
ishallen i investeringsbudget för 2016.

3.
Under sommaren kan det dyka upp akuta ärenden. Därför tar KF beslut om att låta Kommunstyrelsen (KS) få disponera högst 5 Mkr för sådant som inte kan vänta.

4.
Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifter för resor till och från daglig
verksamhet ska tas ut med en summa om 550 kronor alternativt 735 kronor för år 2016 – beroende på kollektivtrafikens månadskort/periodkort.

5.
Dagens viktiga ärende är budgeten, Mål- och Resursplan 2017-2019 samt investeringsbudget 2017-2021.

Beslutet tas efter en sex-sju timmar lång diskussion och efter votering. I voteringen blir siffrorna 23-22. Fem ledamöter avstår. Det är Moderaternas, Liberalernas och Krisdemokraternas gemensamma förslag som vinner.

6.
Beslut om ny VA-taxa tas.

7.
KF beslutar att godkänna Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning för 2015, men beviljar inte ansvarsfrihet för ordförande, vice ordförande beviljas ansvarsfrihet med anmärkning, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Beslutet fattas efter en votering där 21 röstar för ansvarsfrihet för samtliga ledamöter inom NÄRF medan 28 ledamöter röstar på det vinnande förslaget.

8.
KF beslutar att godkänna årsredovisning och bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodal kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015.

9.
Utvärdering har gjorts av öppna sammanträden hos de olika nämnderna. Kommunfullmäktige noterar informationen i den redovisade
rapporten. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden. Kommunfullmäktige konstaterar nämndernas möjlighet att besluta om tillämpningsanvisningar vad gäller sammanträden, öppna för allmänheten.

10.
Kommunfullmäktige besvarade medborgarförslaget om att öppna en tågplats i Brålanda 2015 med motiveringen att medborgaförslagets intentioner är tillgodoses och kommer att fortgå genom kommunens kommunikationsarbete i olika forum så länge frågan är aktuell.

11.
Vad kan och vad vill Kommunstyrelsens ordförande säga till KF beträffande vad som kommer att ske med ägartillskottet som KF år 2008 beviljade Fastighets AB Vänersborg i samband med Toppfrys ärendet? Den frågan ställer Lutz Rininsland (V).

Marie Dahlin (S), ordförande i Kommunstyrelsen svarar: Statsstödet som Fastighets AB Vänersborg ska återfå ska både Skatteverket och
revisionsbyrån titta på och lämplig hantering kommer därefter att äga rum.

12.
Vad kan och vad vill Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i
Fastighets AB Vänersborg berätta för KF beträffande förvärv av Nuntorp? Den frågan ställer Lutz Rininsland (V).

Marie Dahlin (S), ordförande i Kommunstyrelsen svarar: Ärendet förbereds för att det ska tas upp på ett Kommunfullmäktigesammanträde,
för beslut.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se